Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xuño, 2009”

NOVAS DE INTERESE NO DOG E BOE

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 19 de xuño de 2009 pola que se
modifica a Orde do 23 de febreiro de
2009, pola que se establecen as bases
polas que se rexerá a concesión de subvencións
a entidades de iniciativa social para
investimento, mantemento e promoción de
actividades e programas de servizos
sociais e se procede á súa convocatoria.

SERVICIO GALEGO DE PROMOCIÓN
DA IGUALDADE DO HOME
E DA MULLER
Resolución do 23 de xuño de 2009 pola
que se establecen as bases reguladoras que
rexerán as axudas e subvencións a entidades
locais para o mantemento e funcionamento
de centros de información ás mulleres
e se procede á súa convocatoria.

MINISTERIO DE IGUALDAD

Orden IGD/1738/2009, de 19 de junio, por la que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la implantación de planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, correspondientes al año 2009.
Advertisement

OFERTA DE EMPREGO

Oferta de empleo: Controladores/as de buzoneo
Descripción. Hay 0 candidatos inscritos en esta oferta
Fecha Oferta: 26/06/2009
Cargo Vacante: Controladores/as de buzoneo
Perfil Profesional: Otros…
Nº de Vacantes: 6
Descripción de la Oferta: Seleccionamos controladores/as de buzoneo días sueltos para las zonas de Burela, Ribadeo, Sarria, Chantada, Monforte, Guitiriz,Lourenzá…
Nombre de la Empresa: Grupo Nortempo
Web Site: http://www.nortempo.com
 
País: España
Provincia: Lugo
Localidad: Burela, Ribadeo, Sarria, Monforte, Chantada,
Nivel de Estudios: BUP/COU
Experiencia: sin experiencia
Residencia: Localidad del puesto vacante
Requisitos mínimos: -Residencia en alguna de las zonas a cubrir.
-Disponibilidad para trabajar en días sueltos.

NOVAS DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 11 de xuño de 2009 pola que se
aproban as bases que rexen as subvencións
destinadas a entidades locais de Galicia
para a realización de actividades dirixidas
á xuventude, para a promoción da
información xuvenil e para a incorporación
da xuventude ás novas tecnoloxías
durante o ano 2009, e se procede á súa
convocatoria.

Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se
fai pública a substitución dos fondos existentes
para a concesión de subvencións
para as accións formativas dirixidas prioritariamente
a persoas traballadoras ocupadas
cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo para o exercicio de 2009.

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 15 de xuño de 2009 pola que se
determinan as bases reguladoras e se convocan
prazas de colaboradores-bolseiros
para residencias xuvenís dependentes da
Consellería de Traballo e Benestar.

Orde do 18 de xuño de 2009 pola que se
regulan as axudas económicas para atención
da primeira infancia a través do cheque
infantil en escolas infantís 0-3 non
sostidas con fondos públicos e se procede á
súa convocatoria.

Orde do 24 de xuño de 2009 pola que se
fai pública a ampliación dos importes
existentes para a concesión das axudas
previstas na Orde do 29 de decembro de
2008 pola que se establecen as bases que
regulan, para o exercicio do ano 2009, as
axudas e subvencións para o fomento do
emprego a través dos programas de cooperación,
e se procede á súa convocatoria.

OFERTA PUBLICADA NO PROGRESO DO 25 XUÑO

Necesítase  esteticien para Viveiro.

Interesadas chamar ao 658 915 753

NOVAS NO DOG DE INTERESE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 22 de xuño de 2009 pola que se
amplía a dotación orzamentaria para a
concesión de axudas para a prevención e
defensa contra os incendios forestais en
montes veciñais en man común convocadas
pola Orde do 10 de decembro de 2008.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 16 de xuño de 2009 pola
que se fai público o acordo do Consello de
Dirección do Instituto Galego de Promoción
Económica polo que se modifican as
bases reguladoras das liñas de apoio ao
acceso e adecuación do financiamento das
pequenas e medianas empresas, instrumentadas
mediante convenio de colaboración
entre o Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape), as sociedades de
garantía recíproca e as entidades financeiras
adheridas.

NOVAS NOS BOLETÍNS DE INTERESE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 18 de xuño de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
de subvencións a empresas galegas
para a realización de actuacións e
estratexias de promoción e internacionalización
e se procede á súa convocatoria
(IN515B).

Orde do 18 de xuño de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
de subvencións a empresas galegas
para a adquisición de equipamento
industrial e se procede á súa convocatoria.
(Procedemento administrativo IN 530B).

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Orde do 16 de xuño de 2009 pola que se
actualiza a oferta modular polo réxime de
persoas adultas, en modalidade presencial,
de ciclos formativos de formación
profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano
académico 2009-2010.

CONSELLERÍA DO MAR
Orde do 16 de xuño de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras e se procede
á convocatoria de axudas económicas
para a realización de formación práctica en
empresas, destinada a alumnos/as de ciclos
formativos de grao medio e superior de formación
profesional específica de centros
dependentes da Consellería do Mar.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 20 de mayo de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca el I Curso Superior de Dirección de Recursos Humanos en la Administración Local.

CONCELLO DE BECERREÁ

Resolución de 10 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Becerreá (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 261, de 12 de noviembre de 2008, se publican íntegramente la convocatoria y las bases para la selección de personal laboral fijo para un puesto de trabajo de Trabajador Social, mediante oposición libre. En extracto se publicaron en el DOGA número 243, de 16 de diciembre de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Becerreá, 10 de junio de 2009.–El Alcalde, Manuel Martínez Núñez.

NOVAS BOE E DOG

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Resolución do 17 de xuño de 2009, da
Secretaría Xeral da Emigración, pola que
se establecen as bases reguladoras e se
convocan as axudas e subvencións correspondentes
a diversos programas de actuación
en favor das comunidades galegas no
exterior para o exercicio 2009.

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO
Orde do 18 de xuño de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
de bolsas de formación en oficinas
de información turística durante o
verán de 2009 e se procede á súa convocatoria.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 19 de xuño de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras de axudas
destinadas a determinados proxectos de
mellora da xestión ambiental das explotacións
porcinas en Galicia e se convocan
para o ano 2009.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 16 de xuño de 2009 pola
que se publica o tipo de xuro para o segundo
semestre de 2009 para as operacións
acollidas a diferentes convenios e programas
de axuda deste instituto.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan de biodigestión de purines.

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Resolución do 18 de xuño de 2009, da
Dirección Xeral de Promoción do Emprego,
pola que, no marco dos programas de
cooperación e dos programas mixtos de
formación e emprego, se establecen os criterios
necesarios para que se poidan cumprir
os obxectivos establecidos polo Servizo
Público de Emprego de Galicia, no tocante
aos colectivos prioritarios.

Navegación de artigos