Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Novembro, 2012”

curso homologado de nivel básico para a obtención do carné de aplicador/manipulador de biocidas.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, pola que se fai pública a realización dun curso homologado de nivel básico para a obtención do carné de aplicador/manipulador de biocidas.

A Orde do 30 de xullo de 1997, conxunta das consellerías de Agricultura, Gandería e Montes e de Sanidade e Servizos Sociais, pola que se establece na Comunidade Autónoma de Galicia a normativa reguladora para a homologación de cursos de capacitación para realizar tratamentos con praguicidas, así como, para a obtención do carné de manipuladores destes produtos, establece no seu artigo 8.6 que os ministerios de Agricultura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo comunicarán aos organismos responsables, na Comunidade Autónoma a homologación dos ditos cursos, e no seu artigo 9, a obrigatoriedade de que o organismo oficial responsable publique no Diario Oficial de Galicia a información correspondente a cada curso que se vai realizar.

En consecuencia, anúnciase a realización dun curso de aplicador/manipulador de biocidas, nivel básico, homologado polas direccións xerais de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade e Política Social e de Agricultura do Ministerio de Medio Ambiente, Rural e Mariño, solicitado pola entidade Sanea Control, S.L., de acordo ás seguintes bases:

1. Denominación do curso: curso para a capacitación de aplicadores/manipuladores de produtos biocidas. Nivel básico.

2. Entidade organizadora: Sanea Control, S.L.

3. Data: os días 14, 15, 21 e 22 de decembro de 2012.

4. Lugar de realización: rúa Agruchave, nº 16, 36500 Lalín (Pontevedra).

5. Número de prazas: máximo 25 alumnos.

6. Dirixido a todo o persoal auxiliar das empresas que apliquen e/ou manipulen produtos biocidas.

7. Criterios de selección: por rigorosa orde de recepción de inscricións.

8. Presentación de solicitudes: solicitude segundo modelo anexo.

9. Programa:

Día 14.12.2012
15.00-16.00 h Introdución. Lexislación.
16.00-18.00 h Praguicidas. Descrición e xeneralidades.
18.00-20.00 h Xeneralidades sobre pragas ambientais e da industria alimentaria.
Día 15.12.2012
8.00-10.00 h Métodos de loita antivectorial.
10.00-11.00 h Riscos para o home derivados da utilización dos praguicidas.
11.00-12.15 h Praguicidas e ambiente: problemas que presentan. Destrución de envases.
12.15-13.30 h Hixiene e seguridade no seu manexo e aplicación.
Día 21.12.2012
15.00-16.30 h Preparación de disolucións de produtos.
16.30-18.00 h Interpretación de pictogramas e etiquetas de praguicidas.
18.00-20.00 h Prevención, diagnóstico e primeiros auxilios no caso de intoxicación por praguicidas.
Día 22.12.2012
8.00-10.00 h Técnicas de aplicación de praguicidas.
10.00-11.15 h Boas prácticas de almacenamento de praguicidas.
11.15-12.30 h Resolución de exercicios prácticos.
12.30-13.30 h Avaliación tipo test.

10. Certificado de superación do curso: é obrigatoria a asistencia a todas as sesións do curso. Finalizado este, a entidade organizadora realizará as probas pertinentes que avalíen os coñecementos adquiridos polos alumnos e, en caso de superalas, expedirá o certificado correspondente, co cal poderá solicitar á Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade o carné de aplicador/manipulador de biocidas de nivel básico.

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2012

Manuel Antonio Varela Rey
Director xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública

ANEXO
Ficha de solicitude de inscrición
Curso para a capacitación de aplicadores/manipuladores de produtos biocidas. Nivel basico

Entidade organizadora: Sanea Control, S.L.

Datas: os días 14, 15, 21 e 22 de decembro de 2012.

Lugar de realización do curso: rúa Agruchave, nº 16, 36500 Lalín (Pontevedra).

Duración: 20 horas teórico/prácticas e 1 hora de avaliación.

Horario: os días 14 e 21 de decembro das 15.00 ás 20.00 h; os días 15 e 22 de decembro das 8.00 ás13.30 h.

Nº de prazas: máximo 25 alumnos.

Presentación de solicitudes: enviarase, como data límite o 7 de decembro de 2012, a ficha de inscrición xunto cunha copia do DNI, fotografía tamaño carné e xustificante de pagamento a Sanea Control, S.L., avda. da Mahía, 106-baixo, 15220 Bertamiráns, Ames (A Coruña). Tel.: 981 88 69 24/639 60 63 81. Fax: 881 24 29 45. E-mail: saneacontrol@yahoo.es

Criterio de selección: por rigorosa orde de recepción da solicitude.

Nome Apelidos
Cargo/actividade desempeñada:
Empresa Sector actividade
Enderezo CP
Localidade Provincia
Teléfono Fax E-mail
Advertisement

OFERTA PARA RIBADEO

Picando a ligazón podes ver unha oferta de atención ao cliente para Ribadeo.

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.ANUNCIO de convocatoria de postos de persoal laboral temporal.

A Fundación Centro Tecnolóxico da Carne convoca os procesos selectivos REF.PER.-2012/06, 07, 08, 09, 10 e 11 para a contratación, polo sistema de concurso e mediante contrato de duración determinada, de persoal científico-técnico con cargo a diversos proxectos de cooperación con empresas.

As bases da convocatoria e os impresos de solicitude están dispoñibles na páxina web (www.ceteca.net) e no taboleiro de anuncios da Fundación, no Parque Tecnolóxico de Galicia; avenida de Galicia, nº 4, 32900 San Cibrao das Viñas, Ourense.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio.

San Cibrao das Viñas, 28 de novembro de 2012

Miguel Fernández Rodríguez
Director xerente da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

oposición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía.

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Policía, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía.

AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO. ANUNCIO de convocatoria de dúas prazas de personal laboral non fixo.

 

 

A Autoridade Portuaria de Vigo realiza a convocatoria de postos de traballo para cubrir 2 (dúas) prazas mediante contrato de revezamento ao 75 % da xornada.

2 prazas de policía portuario/a – concurso de méritos.

As bases da convocatoria e os impresos de solicitude están dispoñibles na páxina web http://www.apvigo.es e no taboleiro de anuncios da Autoridade Portuaria de Vigo, praza da Estrela, nº 1.

As solicitudes deberán presentarse, no prazo de 10 (dez) días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación deste anuncio, no rexistro das oficinas centrais da Autoridade Portuaria de Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas. Se o último día do prazo coincidise en sábado, este finalizará no seguinte día hábil.

Vigo, 21 de novembro de 2012

Ignacio López-Chaves Castro
Presidente da Autoridade Portuaria de Vigo

bases reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores

Orden IET/2482/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2012.

La tecnológica CSC tiene 142 vacantes de empleo para informáticos, ingenieros y administrativos en Asturies.

 

La multinacional de servicios tecnológicos CSC contratará a 142 nuevos empleados en la planta que tiene en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), de Avilés, que tiene 610 operarios en plantilla.

Según ha informado el departamento de Recursos Humanos de la compañía, el perfil que se busca es el de un titulado técnico como por ejemplo informáticos, licenciados en telecomunicaciones, ingenieros industriales, y en todos los casos que hablen inglés. También existen 10 vacantes para administrativos.

CSC también quiere incorporar a un grupo de empleados que, además del inglés y el castellano, hable al menos otro idioma de la Unión Europea más, dado que esta empresa ofrece sus servicios en diez lenguas diferentes.

El crecimiento de la plantilla de la firma en Avilés es exponencial, ya que a los 610 que ya están en plantilla, el próximo lunes se incorporarán 37 más, al margen de esos 142 que están en proceso de reclutamiento y selección.

CSC apuesta, además, por el trabajo estable, que es otro de los grandes alicientes para incorporarse a la plantilla de la multinacional.

El Centro de Servicios Avanzados de TI que CSI construyó en el PEPA tiene una capacidad permitirá dar empleo a 800.

CSC está presente en España desde 1991, con una facturación que en su último ejercicio alcanzó los 42 millones de euros.

La compañía cuenta con más de mil trabajadores repartidos en sus oficinas de Barcelona, Madrid y Avilés.

El Centro de Servicios Avanzado de TI de Asturias es considerado para la compañía en Europa como “un auténtico pilar”, que da servicio a 65 clientes de todo el continente.

Podéis inscribiros a sus ofertas en este enlace.

 

OFERTAS DO S.P.E.G

Picando nesta ligazón podes ver as ofertas publicadas esta semana no Servizo Público de Emprego de Galiza.

O flotel de Pemex garantizará unha carga de traballo para 900 persoas en Ferrol

O flotel que Navantia Ferrol-Fene construirá para a petroleria mexicana Pemex vai supór unha carga de traballo superior a un millón e medio de horas e emprego para máis de 900 persoas durante os anos 2013 e 2014, segundo resalta o Goberno central nunha resposta parlamentaria ao deputado socialista José Blanco.

Asemade, suliña que “o que é máis importante” é que este contracto, que sinala que “e a culminación exitosa das intensas xestións realizadas polo presidente da Xunta de Galiza e a propia Navantia”, representa “unha continuidade de traballo do asteleiro ao través dun contracto civil”. Ao respecto, indica que complementa a actividade tradicional de construción naval militar e respecta as restricións impostas pola Unión Europea en 2004.

A resposta parlamentaria apunta que o contracto para o deseño e construción dun buque de apoio, con capacidade para 600 persoas, sumado á carga de traballo actual de Navantia, significa unha ocupación da plantilla no ano 2013 “por riba do 70% e manter o nivel de subcontratación por riba de 1.000 empregos, o que permite á industria auxiliar manter boa parte dos empregos actuais”.

OFERTA PARA VIVEIRO

Se picas nesta ligazón podes ver unha oferta de avaliador/a de atención ao cliente para Viveiro.

Navegación de artigos