Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Marzo, 2009”

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG E BOLETÍNS

CONSELLERÍA DE TRABALLO
Corrección de erros.-Orde do 11 de marzo
de 2009 pola que se establecen as bases
reguladoras dos programas para o fomento
da estabilidade no emprego, cofinanciados
polo Fondo Social Europeo, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2009.

Orde do 25 de marzo de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras dos programas
de fomento do emprego en empresas
de economía social e de promoción do
cooperativismo e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Orden ITC/786/2009, de 25 de marzo, por la que se efectúa, para el año 2009, la convocatoria de ayudas del programa nacional de proyectos de innovación, de la línea instrumental de actuación de proyectos de I+D+I, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, que engloba al subprograma de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) para proyectos de carácter suprarregional.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURALY MARINO

Orden ARM/787/2009, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural.

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
Servicio de Formación: Convocatoria cursos plan interadministrativo INAP-Deputación Provincial de Lugo Ano 2009.
Advertisement

NOVAS DE INTERESE DOG E BOE

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Orde do 20 de marzo de 2009 pola que se
aproba o Catálogo de medios e recursos da
Comunidade Autónoma de Galicia dispoñibles
para a protección civil.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA
Corrección de erros.-Decreto 11/2009, do 8
de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 23 de marzo de 2009 pola que se
adopta decisión favorable en relación coa
solicitude de rexistro da indicación xeográfica
protexida Androlla de Galicia.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 11 de marzo de 2009 pola que
se adhire unha entidade financeira ao convenio
de colaboración entre o Instituto Galego
de Promoción Económica (Igape) e as
entidades financeiras adheridas para a
habilitación dunha liña de financiamento
específica para os produtores galegos de uva.

Resolución do 20 de marzo de 2009 pola
que se modifican as bases reguladoras das
liñas de apoio ao acceso e adecuación do
financiamento das pequenas e medianas
empresas, instrumentadas mediante convenio
de colaboración entre o Instituto
Galego de Promoción Económica (Igape),
as sociedades de garantía recíproca e as
entidades financeiras adheridas.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Real Decreto 328/2009, de 13 de marzo, por el que se modifican el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero; el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre; y el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

XORNADAS TÉCNICAS SOBRE OPORTUNIDADES PARA AS EMPRESAS TIC

Xornadas técnicas sobre oportunidades para as empresas TIC nos mercados multilaterais: Proxecto RESERGA
A Confederación de Empresarios de Galicia organiza, a través do Servizo de Licitacións Internacionais (SALT) e coa colaboración do Igape, as Xornadas técnicas sobre “Oportunidades para as empresas TIC nos mercados multilaterias: Proxecto Reserga”.
As xornadas desenvolveranse, e próximo luns, 30 de marzo, en Vigo, na aula de formación de Ineo (Area Portuaria de Bouzas); e o martes, 31 de marzo, na sede da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC). En ambos casos, o horario das xornadas será de 9,30 a 14 horas.
O relator será Manuel Alonso Losada, director internacional do Grupo Euradia, experto individual de EuropeAid e consultor do Banco Interamericano de Desenvolvemento.
Información e inscricións (ata completar prazas): Telef. 981 555 888 Fax. 981 555 882 E-mail: info@salt.ceg.es

OFERTA DE EMPREGO

Nome da empresa: IDEARA S.L. Enderezo: R/ Isaac Peral 12 entrechán, 36201 Vigo Nº teléfono: 986 22 58 44 (Olalla Álvarez ou Arturo Bustelo) Teléfono de contacto para oferta de traballo: 629878611 (Olalla Álvarez ou Arturo Bustelo) Web e correo electrónico: http://idearainvestigacion.com/  administracion@idearainvestigacion.com Posto ofertado: supervisor/a de campo Horarios: traballarase no horario de funcionamento do servizo de Noitebús. Funcións: Realizar a supervisión e o control do funcionamento do servizo de transporte público “Noitebús”. A supervisión das rutas será presencial e realizarase na zona (concello e contorna) subindo ao autobús e cubrindo unha ficha de control. Estudo: Asistencia técnica para o control do transporte público nocturno a lugares de recreo (NoiteBus) Duración: 9,10 e 11 de abril (semana santa) Contrato: obra e servizo Requisitos: Preferible que dispoña de vehículo propio. 

INFORMACIÓN NO DOG E BOE

CONSELLERÍA DE PESCA
E ASUNTOS MARÍTIMOS
Resolución do 27 de febreiro de 2009 pola
que se lles dá publicidade ás axudas concedidas
ao abeiro da Orde do 11 de xaneiro
de 2008, pola que se establece o prazo
para a presentación de solicitudes de subvencións
a proxectos colectivos de xestión
pesqueira para o exercicio 2008 e se particulariza
o seu importe global máximo, tramitada
como expediente anticipado de
gasto (Diario Oficial de Galicia número 9,
do 14 de xaneiro de 2008).

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR
Corrección de erros.-Orde do 2 de marzo
de 2009 pola que se regula o procedemento
de adxudicación de prazas nas escolas
infantís 0-3 dependentes da Vicepresidencia
da Igualdade e do Benestar para o
curso 2009/2010.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias.

OFERTA DE EMPREGO CONCELLO POBRA DE BROLLÓN

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5065

Resolución de 16 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de A Pobra do Brollón (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 298, de 29 de diciembre de 2008, se publican las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de dos plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo».

A Pobra do Brollón, 16 de marzo de 2009.–El Alcalde, José Luis Maceda Vilariñó.

OFERTA EMPREGO RIBEIRA DE PIQUÍN

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5059

Resolución de 2 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Ribeira de Piquín (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 294, de 23 de diciembre de 2008, se han publicado íntegramente las bases y la convocatoria para la provisión de una plaza de Operario de Servicios Múltiples-Conductor, de Administración Especial, Servicios Especiales, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ribeira de Piquín, 2 de marzo de 2009.–El Alcalde-Presidente, Sabino Díaz Fernández.

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG E OUTROS BOLETÍNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 20 de marzo de 2009 pola que se
convocan para o exercicio orzamentario de
2009 as axudas para fomentar a produción
de produtos agroalimentarios de calidade
de orixe animal.

CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE
Orde do 13 de marzo de 2009 pola que se
regula o réxime de concesión de subvencións
aos concellos de Galicia de menos de
10.000 habitantes para o desenvolvemento
de actividades deportivas no ano 2009,
e se procede á súa convocatoria.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 16 de marzo de 2009 pola
que se fai público o acordo do Consello de
Dirección do Instituto Galego de Promoción
Económica que establece un programa
de préstamos para financiar proxectos
de investimento na Comunidade Autónoma
de Galicia con fondos do Banco Europeo
de Investimentos (BEI).

Resolución do 17 de marzo de 2009 pola
que se lle dá publicidade ao acordo do Consello
de Dirección do Instituto Galego de
Promoción Económica que aproba as bases
reguladoras e a convocatoria da II edición
dos premios ás iniciativas para o fomento
da creatividade aplicada.

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
Area de Cooperación e Asistencia aos Concellos
Información pública
En relación coa execución e xustificación de obras e establecemento, ampliación e mellora de servizos de interese veciñal, correspondentes a anualidade 2008, con Entidades Asociativas, Agrupacións e Asociacións de Veciños, pola Xunta de Goberno, con data 20 de marzo de 2009, acordouse ampliar o prazo para a execución das obras hasta o 15 de xuño, do presente ano 2009, e o de xustificación da súa realización ao 30 do citado mes.

OFERTA SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO VIVEIRO

Información sobre a oferta 12/2009/3528

Móstrase a continuación a información referente á oferta 12/2009/3528:

  • Código de oferta: 12/2009/3528
  • Posto: PERRUQUEIRO/A DE SEÑORAS
  • Localidade: VIVEIRO (LUGO)
  • Data: 20/03/2009

Interesados/as chamar ao 902 125 000

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 13 de marzo de 2009 sobre aprobación
dos plans de prevención e defensa
contra os incendios forestais de distrito.

CONSELLERÍA DE PESCA
E ASUNTOS MARÍTIMOS
Orde do 11 de marzo de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva,
das axudas aos investimentos a bordo de
buques pesqueiros e selectividade cofinanciadas
co Fondo Europeo da Pesca.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Corrección de erros.-Resolución do 10 de
decembro de 2008 pola que se lle dá publicidade
ao acordo do Consello de Dirección
do Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape), que aproba as bases reguladoras
das axudas para facilitar a análise empresarial
das empresas galegas cara ao acceso
ao Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Corrección de erros.-Resolución do 5 de
febreiro de 2009 pola que se modifican as
bases reguladoras dos incentivos económicos
e as bases reguladoras dos procedementos
de tramitación das liñas de axuda do
Instituto Galego de Promoción Económica,
adaptándoas ao Regulamento (CE)
800/2008, do 6 de agosto, xeral de exención
por categorías, e se procede á convocatoria
para o exercicio 2009, en réxime de
concorrencia competitiva, de determinadas
liñas de axuda previstas nestas bases.

SERVICIO GALEGO DE PROMOCIÓN
DA IGUALDADE DO HOME
E DA MULLER
Resolución do 13 de marzo de 2009 pola
que se regulan as bases para a concesión
de axudas periódicas de apoio a mulleres
que sofren violencia de xénero e se procede
á súa convocatoria.

Navegación de artigos