Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Outubro, 2009”

NOVAS DE INTERESE DOG, BOE, BOP

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 16 de outubro de 2009 pola que se
modifica a Orde do 2 de febreiro de 2009,
pola que se regula a concesión de axudas por
danos provocados nos establecementos comerciais,
industriais, turísticos e mercantís e nas
infraestruturas enerxéticas e turísticas de titularidade
municipal, pola que se desenvolve o
Decreto 13/2009, do 29 de xaneiro, de medidas
urxentes para a reparación dos danos
causados polo temporal acaecido en Galicia a
partir do día 23 de xaneiro de 2009.

Orde do 29 de outubro de 2009 de modificación
do artigo 14.1º do anexo I da Orde
do 31 de decembro de 2008 da Consellería
de Innovación e Industria (Diario Oficial
de Galicia do 17 de febreiro de 2009),
pola que se aproban as bases para a concesión
de subvencións para adecuación
dos establecementos comerciais ao seu
contorno competitivo en desenvolvemento
do Plan de renovación e mellora do
comercio galego e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009. (Código de procedemento
IN214A).

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO
Orde do 26 de outubro de 2009 pola que
se modifica a Orde do 3 de agosto de 2009
pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións a concellos
con destino ao apoio ás festas
populares e outros eventos de contido turístico.
Procedemento CT982D.

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Corrección de erros.-Orde do 26 de outubro
de 2009 pola que se aproba a convocatoria
de subvencións para o financiamento de
plans de formación sectoriais dirixidos
prioritariamente a persoas traballadoras
ocupadas mediante a subscrición de convenios
de ámbito autonómico, en aplicación
da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo,
pola que se desenvolve o Real decreto
395/2007, do 23 de marzo, polo que se
regula o subsistema de formación profesional
para o emprego, en materia de formación
de oferta e se establecen as bases reguladoras
para a concesión de subvencións
públicas destinadas ao seu financiamento.

INSTITUTO ENERXÉTICO
DE GALICIA
Resolución do 21 de outubro de 2009 pola
que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións e axudas
a proxectos de enerxías renovables correspondentes
ao exercicio 2009 e ao abeiro do
convenio subscrito entre o Instituto para a
Diversificación e Aforro da Enerxía
(IDAE) e o Instituto Enerxético de Galicia
(Inega) o día 18 de maio de 2009.

Resolución do 21 de outubro de 2009 pola
que se establecen as bases reguladoras para
a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións e axudas a
proxectos de aforro e eficiencia enerxética
correspondentes ao exercicio 2009 e ao
abeiro do convenio subscrito entre o Instituto
para a Diversificación e Aforro da Enerxía
(IDAE) e o Instituto Enexético de Galicia
(Inega) o día 3 de xullo de 2009.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Corrección de erros.-Resolución do 25 de
setembro de 2009 pola que se publican as
bases reguladoras das axudas para a habilitación
de liñas de financiamento de circulante
subsidiado e avalado para autónomos
e microempresas, instrumentadas mediante
convenio de colaboración entre o Instituto
Galego de Promoción Económica (Igape),
as sociedades de garantía recíproca e as
entidades financeiras adheridas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Orden EDU/2901/2009, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden EDU/2278/2009, de 13 de agosto, por la que se convocan ayudas para la matrícula en un master oficial por parte de titulados universitarios en situación legal de desempleo.

Excma. Deputación Provincial
CONVOCATORIA DE CURSOS DO PLAN AGRUPADO
DE FORMACIÓN CONTINUA DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2009

Advertisement

PROCESO DE REVISIÓN BASES CONSORCIO

Comunicado da Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar sobre os procesos selectivos en curso (oferta complementaria de emprego 2008)O Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar iniciará o proceso de revisión de oficio das bases da convocatoria dos seus procesos selectivos abertos (persoal técnico dos servizos centrais e dos centros de atención ás persoas maiores do Consorcio, persoal laboral fixo das galescolas e persoal xerocultor).

A xerencia do Consorcio toma esta decisión tras recibir un informe de Función Pública no que se pon de manifesto que estes procesos poderían vulnerar os dereitos de igualdade, mérito e capacidade que debe avalar calquera oposición.

NOVAS DE INTERESE DOG 2

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Orde do 26 de outubro de 2009 pola que se
amplían os prazos de execución e presentación
da xustificación previstos pola Orde do
27 de febreiro de 2009 pola que se establecen
as bases reguladoras e se fai pública a
convocatoria para o ano 2009 do réxime de
concesión de subvencións a empresas que
realicen investimentos encamiñados á prevención
e redución da contaminación a través
de melloras tecnolóxicas aplicadas a
procesos, cambios nas materias primas e/ou
produtos, así como á reutilización ou valorización
non enerxética.

Orde do 26 de outubro de 2009 pola que se
amplía o prazo de presentación da xustificación
previsto pola Orde do 2 de xaneiro
de 2009 pola que se convoca e se regula, en
réxime de concorrencia competitiva, a concesión
de axudas destinadas a proxectos de
mellora da xestión ambiental dos subprodutos
das explotacións gandeiras non porcinas
en Galicia para o ano 2009.

Resolución do 6 de outubro de 2009, da
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental, pola que se dá publicidade ás
axudas concedidas ao abeiro da Orde do
12 de xaneiro de 2009 destinadas a entidades
locais de Galicia para o transporte
de residuos sólidos urbanos ás estacións de
transferencia de residuos ou plantas de
xestión.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 21 de outubro de 2009 pola
que se fai pública a quinta ampliación de
créditos asignados ao Plan Remóvete para
a substitución de vehículos en Galicia.

Resolución do 21 de outubro de 2009 pola
que se fai pública a modificación do programa
de préstamos para financiar proxectos
de investimento na Comunidade
Autónoma de Galicia con fondos do Banco
Europeo de Investimentos (BEI), feito
público mediante Resolución do 16 de
marzo de 2009 ( Diario Oficial de Galicia
número 58, do 25 de marzo).

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 2 de outubro de 2009 pola que se
establece o procedemento de aboamento de
cotas á Seguridade Social a traballadores
e traballadoras que percibisen a prestación
por desemprego na súa modalidade de
pagamento único e se procede á convocatoria
das correspondentes axudas.

Orde do 28 de setembro de 2009 pola que
se amplía o prazo de presentación da
documentación de xustificación establecido
na Orde do 11 de xuño de 2009 pola
que se establecen as bases que rexen as
subvencións destinadas a entidades locais
de Galicia para a realización de actividades
dirixidas á xuventude, para a promoción
da información xuvenil e para a
incorporación da xuventude ás novas tecnoloxías
durante o ano 2009, e se procede
á súa convocatoria.

Orde do 13 de outubro de 2009 pola que
se aproban as bases reguladoras para a
concesión de axudas dentro do Programa
de apoio ás traballadoras e traballadores
afectados por expedientes de suspensión de
contratos do sector téxtil e da confección,
e se efectúa a súa convocatoria para o
exercicio 2009.

Orde do 26 de outubro de 2009 pola que se
aproba a convocatoria de subvencións para o
financiamento de plans de formación sectoriais
dirixidos prioritariamente a persoas
traballadoras ocupadas mediante a subscrición
de convenios de ámbito autonómico, en
aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de
marzo, pola que se desenvolve o Real decreto
395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula
o subsistema de formación profesional
para o emprego, en materia de formación de
oferta e se establecen as bases reguladoras
para a concesión de subvencións públicas
destinadas ao seu financiamento.

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO
Orde do 16 de outubro de 2009 pola que
se modifica a Orde do 1 de abril de 2009
pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións a asociacións,
fundacións e entidades culturais
sen ánimo de lucro para o equipamento e
mellora dos seus locais, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2009.

Resolución do 24 de agosto de 2009 pola
que se lles dá publicidade aos beneficiarios
das axudas concedidas para a conservación
e a restauración de bens do patrimonio
etnográfico de Galicia.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Resolución do 5 de outubro de 2009, da
Dirección Xeral de Conservación da Natureza,
pola que se lles dá publicidade aos
beneficiarios das axudas concedidas ao
abeiro da Orde do 19 de decembro de
2008 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión de axudas a
entidades colaboradoras de pesca fluvial
para o fomento da riqueza piscícola e se
convocan para o ano 2009.

OFERTA DE CIMO EMPREGO

Profesor/a de informática

  Precísanse docentes para impartir un curso de 15 horas de duración do programa “Excel” a nivel avanzado. Horario en quenda de tardes. Imprescindible experiencia como docente.

  Número da oferta   973240
  Lugar de traballo   Foz, Lugo (España)
  Área profesional   Informática, Electrónica
  Documentación   Axuntar Currículo.
  Entidade que xestiona a oferta   Oferta xestionada por CIMOEMPREGO
  Teléfono   902116039 (TELEMPREGO CIMO)
  Horario   Chamar de luns a venres de 8 a 14 horas
  Páxina web   www.cimoemprego.com

FORMACIÓN DE INTERESE NO DOG , BOE E BOP

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 15 de outubro de 2009 pola
que se fai pública a ampliación do límite
de crédito dispoñible para a plurianualidade
do ano 2010 para axudas a proxectos
de investimento para a innovación ou
mellora tecnolóxica das pemes (procedemento
IG103).

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Excma. Deputación Provincial
Convocatoria curso Deputación Provincial de Lugo. Academia Galega de Seguridade Pública.

Convocatoria de cursos do Plan Agrupado de Formación Contínua da Deputación Provincial de Lugo para o ano 2009.

NOVAS DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Resolución do 15 de outubro de 2009, da
Dirección Xeral de Administración Local,
pola que se procede á publicación de subvencións
concedidas en virtude da Orde do
26 de decembro de 2008, pola que se
anuncian axudas económicas destinadas
a subvencionar a realización de infraestruturas
de uso público en ámbitos urbanos
e rurais por parte dos concellos de
Galicia.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Resolución do 23 de setembro de 2009
pola que se dá publicidade ás axudas concedidas
ao abeiro da Orde do 19 de febreiro
de 2009 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión das axudas
encamiñadas á habilitación e mellora de
infraestruturas nos parques empresariais e
recintos de localización preferente de
empresas na Comunidade Autónoma de
Galicia, en réxime de concorrencia competitiva,
e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009 (IN519B) ( Diario Oficial
de Galicia número 41, do 27 de febreiro).

CONSELLERÍA DE SANIDADE
Corrección de erros.-Orde do 29 de setembro
de 2009 pola que se regula a concesión
de subvencións ás entidades locais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o
mantemento de puntos de atención continuada
e zonas especiais de urxencias que
funcionen en centros de saúde de titularidade
municipal.

OFERTA DE EMPREGO

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTE ESTÁ Á PROCURA DUN XERENTE PARA DESENVOLVER AS SEGUINTES FUNCIÓNS:

– Xestión administrativa da asociación.

– Relacións coas administracións.

– Relacións cos medios de comunicación.

– Relacións cos socios/as.

– …

Requisitos

Licenciados/as e/ou diplomados/as en ADE, EMPRESARIAIS, ECONÓMICAS, DEREITO, RR.LL, ….

– Bo manexo ferramentas informáticas.

– Coche propio e dispoñibilidade para viaxar.

– Bo coñecemento socio económico da zona.

– Estar apuntado na oficina do Servizo Público de Emprego.

– Ter algo de experiencia.

Ofrecen:

– 9 meses de contrato.

Intersados chamar ao 982560128 perguntando polo Orientador Laboral. 

.

NOVAS DE INTERESE DOG E BOE

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 14 de outubro de 2009 pola que
se modifica a Orde do 30 de decembro de
2008 pola que se regula a concesión de
subvencións para a realización de actividades
de información, orientación e busca
de emprego ( Diario Oficial de Galicia
número 13, do 20 de xaneiro de 2009).

Orde do 16 de outubro de 2009 pola que
se establecen as bases reguladoras do programa
de apoio ás iniciativas emprendedoras
promovidas por persoas traballadoras
que esgotasen as súas prestacións por
desemprego, cofinanciado polo Fondo
Social Europeo, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 19 de outubro de 2009 pola que
se amplía a dotación orzamentaria da
Orde do 28 de maio de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas
para agricultores membros de agrupacións
de defensa fitosanitaria, e se convocan
para o ano 2009.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 22 de septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas específicos de formación e inserción laboral a favor de jóvenes desempleados en situación o con riesgo de exclusión social.

Resolución de 2 de octubre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 7 de noviembre de 2008, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2009, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG BOP

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Resolución do 8 de outubro de 2009, da
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se
procede á publicación das subvencións concedidas
ao abeiro da Resolución do 14 de xullo
de 2009, pola que se regulan as bases que
rexerán o procedemento de concesión de axudas
económicas destinadas a fomentar o asociacionismo
e a participación das mulleres e
se procede á súa convocatoria ( Diario Oficial
de Galicia número 138, do 16 de xullo).

ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución do 19 de outubro de 2009 pola
que se convocan cursos para o persoal ao
servizo das entidades locais de Galicia e
da Administración autonómica da Xunta
de Galicia.

XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO
Calendario Laboral Ano 2010

Navegación de artigos