Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xuño, 2010”

NOVAS DE INTERESE

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 9 de xuño de 2010 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva,
de axudas en materia de traballo en igualdade
das mulleres de Galicia e se convocan
para o exercicio 2010.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Orden ITC/1742/2010, de 24 de junio, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2010 de las subvenciones establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras del sector turístico.

Advertisement

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Decreto 101/2010, do 17 de xuño, polo
que se determina o calendario laboral
para o ano 2011 na Comunidade Autónoma
de Galicia.

CONSELLERÍA DO MAR
Orde do 23 de xuño de 2010 pola que se
amplía o importe do crédito dispoñible na
convocatoria de 2010 para a concesión de
axudas para proxectos ao abeiro dos plans
estratéxicos zonais aprobados pola Consellería
do Mar aos grupos de acción costeira,
convocadas pola Orde do 27 de agosto
de 2009, pola que se establecen as bases e
se regula o procedemento da súa concesión
(con financiamento do Fondo Europeo da
Pesca).

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Resolución do 30 de abril de 2010 pola
que se aproba a relación de anteproxectos
de instalación de centrais de biomasa
seleccionados consonte a Orde do 14 de
novembro de 2008 pola que se determina o
obxectivo de potencia máxima en megavatios
para tramitar no período 2008-2012 e
se abre o prazo para a presentación de
solicitudes de autorización de centrais de
biomasa.

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Resolución do 16 de xuño de 2010, da
Secretaría Xeral da Emigración, pola que
se establecen as bases reguladoras das
axudas do programa Ven a Galicia, ben en
Galicia para residentes no exterior e se
convocan as correspondentes ao ano 2010.

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 14 de xuño de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras dos programas
de fomento do emprego en empresas
de economía social e de promoción do
cooperativismo e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010.

OFERTA CONCELLO BURELA

CONTRATACIÓN PERSOAL LABORAL NON PERMANENTE DUN/UNHA AUXLIAR DE APOIO NAS TAREFAS DE ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN DO BARCO MUSEO DO CONCELLO DE BURELA.

PRAZO: 5 DÍAS NATURAIS A CONTAR DENDE O SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN DESTE ANUNCIO. (22 XUÑO NO PROGRESO). SE O ÚLTIMO DÍA DO PRAZO E INHÁBIL, TRASLADARASE AO PRIMEIRO HÁBIL SEGUINTE.

DURACIÓN DO CONTRATO: 3 MESES.

BASES REITORAS: NO CONCELLO DE BURELA.

NOVAS DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS
Orde do 10 de maio de 2010 pola que se
modifica a orde da Consellería de Vivenda
e Solo do 27 de maio de 2008, pola que se
convocan as subvencións a fondo perdido
para a rehabilitación e renovación de calidade
de vivendas no medio rural e
conxuntos históricos de Galicia.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 3 de xuño de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións para o fomento
da creación e expansión de cadeas sucursalistas,
da mellora dos establecementos
comerciais e da súa imaxe, en desenvolvemento
do Plan Ágora, agora Re-comercia,
e se procede á súa convocatoria para o ano
2010. (Código de procedemento IN217Apresentación
electrónica).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 17 de xuño de 2010 pola que se
amplía a dotación orzamentaria da Orde
do 22 de decembro de 2009, pola que se
establecen as bases e se convocan para
2010 axudas a empresas para a promoción
e mellora da comercialización dos
produtos agrarios e agroalimentarios
galegos.

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
Resolución do 11 de xuño de 2010 pola
que se aproban as bases reguladoras para
a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións para a extensión
de redes de acceso de banda larga no
ámbito rural de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2010.

ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución do 16 de xuño de 2010 pola
que se procede á modificación da Resolución
do 3 de maio de 2010, pola que se
convocan cursos para o persoal ao servizo
das entidades locais de Galicia.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 10 de xuño de 2010 pola
que se fai pública a ampliación do límite
de crédito dispoñible para varios programas
de axuda ao abeiro da base reguladora
dos incentivos a proxectos de investimento
empresarial (procedementos IG100
e IG101).

OFERTAS DE INFOJOBS DE INTERESE

POSTO 1: Peón Laboratorio.

EMPRESA: EUROCONSULT

UBICACIÓN: Vilalba.

POSTO 2: Técnico Administrativo/a

EMPRESA: NORTEMPO ETT.

UBICACIÓN: A Mariña.

POSTO 3: Electromecánico-Cobertura de baixa.

EMPRESA: ACCIONA FACILITY SERVICES.

UBICACIÓN: Ferreira do Valadouro.

POSTO 4: Cociñeiro/a.

EMPRESA: HOTEL VILA DO VAL.

UBICACIÓN: O Valadouro.

MÁIS INFORMACIÓN NA LIGAZÓN DE INFOJOBS QUE TENDES NO BLOGUE.

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Orde do 18 de xuño de 2010 pola que se
convocan, en réxime de concorrencia competitiva,
axudas aos concellos de Galicia
para o apoio á policía local, consistentes
na cesión en propiedade de vehículos especialmente
preparados para o exercicio das
súas funcións.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 16 de xuño de 2010, pola que se
modifica a Orde do 25 de febreiro de 2009,
na que se establecen as bases reguladoras
da concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de axudas para o financiamento
de accións de cooperación para o desenvolvemento
de novos produtos, procesos e
tecnoloxías no ámbito agroalimentario,
agrícola e forestal, da Consellería do Medio
Rural, e se convocan para o ano 2010.

NOVAS DE INTERESE DOG E BOE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 14 de xuño de 2010 pola que se
amplía o prazo de presentación de solicitudes
das axudas previstas no anexo II da
Orde do 14 de maio de 2010, pola que se
establecen as bases reguladoras para o
acceso a formación especializada en xestión
da innovación dentro da Rede de Xestores
de Innovación de Galicia (Xiga) e
para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións ás pemes
galegas para a contratación de persoal da
Rede de Xestores de Innovación de Galicia
(Xiga), e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010.

MINISTERIO DE IGUALDAD

Resolución de 26 de mayo de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones, durante el año 2010.

NOVAS DE INTERESE NO DOG E OUTROS BOLETÍNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Decreto 96/2010, do 17 de xuño, de medidas
urxentes para a reparación dos danos
causados polas inundacións que se produciron
os días 9 e 10 de xuño de 2010 na
Mariña luguesa e nos concellos limítrofes.

Resolución do 14 de xuño de 2010, da
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica, pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións para a produción e publicación
de contidos dixitais, no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (Feder) e se procede á
súa convocatoria para o ano 2010 (procedemento
administrativo PR522A).

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 7 de xuño de 2010 pola que se
regulan e se convocan para 2010 axudas
de carácter extraordinario a traballadores
e traballadoras afectados por situacións de
especial dificultade como consecuencia de
procesos de reestruturación de empresas da
Comunidade Autónoma de Galicia que
supoñan a extinción dos seus contratos.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 10 de xuño de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras, así como a
súa convocatoria para os anos 2010-2011,
para a concesión de axudas en materia de
conservación dos recursos naturais e o
fomento de accións para a poboación local
para o desenvolvemento sustentable dos
espazos declarados como parques naturais
na Comunidade Autónoma de Galicia.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Real Decreto 715/2010, de 28 de mayo, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de diez cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Agraria.

Real Decreto 716/2010, de 28 de mayo, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Energía y Agua.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Tráfico, por la que se publica la convocatoria de ayudas a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones, sin animo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Corrección de errores de la Orden TIN/687/2010, de 12 de marzo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2010, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la que se efectúa, para el año 2010, la convocatoria de ayudas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores.

Navegación de artigos