Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Maio, 2015”

Fomento do contrato para a formación e á aprendizaxe (TR349G)

Prazo Presentación: Comezará o día seguinte ao da publicación da presente orde e rematará: Para as empresas rematará o 30 de setembro de 2015 e para as entidades da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia, o 15 de novembro de 2015. – Data Fin Prazo: 15/11/15
 • Data publicación
  27/04/15
 • Corpo

  Obxecto

  Incentivar ás contratacións para a formación e a aprendizaxe  que se realicen con persoas mozas desempregadas maiores de 16 anos e menores de 30 anos que carezan da cualificación profesional recoñecida polo sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou ocupación obxecto do contrato.

  As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida, e ter data de inicio comprendida entre o 1 de outubro de 2014 e o 30 de setembro de 2015, ambas inclusive, cando a entidade solicitante sexa unha empresa, e entre o 15 de novembro de 2014 e o 15 de novembro de 2015 cando os contratos sexan formalizados polas entidades da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia.

  Tamén serán subvencionables as cotizacións á Seguridade Social correspondentes aos contratos para a formación e aprendizaxe formalizados polos concellos de Galicia e  subvencionados ao abeiro da convocatoria do ano 2014.

  Entidades Beneficiarias

  Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos neste programa as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen neste programa.

  Como consecuencia da contratación temporal pola que se solicita a subvención ten que incrementarse o emprego neto da entidade no ámbito territorial de Galicia respecto á media dos 3 meses anteriores ao mes de realización da contratación pola que se solicita subvención, agás que as contratacións sexan realizadas Entidades da Administración Local da Comunidade Autónoma de Galicia.

  Así mesmo, tamén poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos neste programa os concellos e as deputacións provinciais da Comunidade Autónoma de Galicia.

  Contratacións subvencionables

  Os incentivos previstos neste programa serán de aplicación aos contratos para a formación e a aprendizaxe que teñan unha duración mínima dun ano e deberán ser realizadas con mozos e mozas desempragadas. Non obstante, mediante convenio colectivo poderán establecerse distintas duracións do contrato, en función das necesidades organizativas ou produtivas das empresas, sen que a duración mínima poida ser inferior a 6 meses nin a máxima superior a 3 anos.

  O contrato para a formación e a aprendizaxe deberá adecuarse ao establecido no Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual.

  O acordo para a actividade formativa no contrato para a formación e a aprendizaxe debe ser autorizado pola Dirección Xeral de Emprego e Formación da Xunta de Galicia.

  Contías dos incentivos

  Os contratos para a formación e a aprendizaxe incentivaranse cunha axuda de ata 1.200 €, sempre que a súa duración sexa de doce meses e a parte proporcional cando no caso de autorización mediante convenio colectivo a duración do mesmo sexa inferior, e o tempo efectivo de traballo sexa igual ao 75% da xornada de traballo, e a parte proporcional se a xornada de traballo e menor. Neste último caso poderase subvencionar a cotización á Seguridade Social correspondente á persoa empregadora sempre que o contrato para a formación e o aprendizaxe sexa realizado por una entidade da Administración Local de Galicia e sen que en ningún caso a contía da subvención poda superar a contía máxima de 2.000 euros. No suposto regulado no artigo 27.1 segundo paragrafo a contía máxima será de 800 euros e polas primeiras 12 mensualidades do contrato subvencionado.

  Prazo de solicitudes

  O prazo para a presentación das solicitudes de axudas presentadas por empresas rematará o 30 de setembro de 2015, e o das axudas presentadas polas entidades da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia o 15 de novembro de 2015.

  As axudas previstas neste programa polas contratacións realizadas por empresas deberán solicitarse ata o último día do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral.

  As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas por empresas entre o 1 de outubro de 2014 e a data da publicación desta orde (27/04/2015), deberán presentarse no prazo dun mes desde a data da entrada en vigor da orde reguladora (27/05/2015).

  Orde de convocatoria

  Orde de 20 do abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano 2015 das subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral dos contratos para a formación e aprendizaxe regulados polo Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro (DOG. Nº 78, do 27 de abril).

 • Estado:
  En prazo

Documentos relacionados

Ligazóns relacionadas

Advertisement

Subvencións para a execución das horas de formación que excedan do 25% da xornada laboral asociadas aos contratos de formación e aprendizaxe regulados polo Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro (TR301Q)

Axuda

Prazo Presentación: Comezará o día seguinte ao da publicación da presente orde e rematará: – Para as empresas, o 30 de setembro de 2015 – Data Fin Prazo: 30/09/15
 • Data publicación
  27/04/15
 • Estado:
  En prazo

Documentos relacionados

Ligazóns relacionadas

Axuda para promover o funcionamento de gabinetes técnicos das centrais sindicais e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais (TR807B)

Axuda

Prazo Presentación: Un mes, contado a partir do día seguinte á data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia – Data Fin Prazo: 08/06/15
 • Data publicación
  07/05/15
 • Estado:
  En prazo

Documentos relacionados

Ligazóns relacionadas

OFERTA CHEF / COOKS PARA HOTEL FAMILIAR EN SUECIA

CHEFS/COOKS
Employer/Arbetsgivare: Tanums Gestgifveri
Who we are:
Tanums Gestgifveri is a classic family-owned manor house hotel with 27 bedrooms, located in
the heart of Bohuslän county. Our restaurant is one of the oldest in Sweden, and since 1663
we have served our excellent food to royalties and celebrities. We cherish and develop the
Swedish cuisine, but we are also inspired by food traditions from around the world. Our
guests come here to experience the environment and the fantastic food. We have four dining
rooms for 8 up to 70 guests and we serve dinner at a daily basis for up to 90 persons. We
offer a wide selection of quality wines and our experienced staff provides a warm and
professional service.
Our Offer:
We are currently in need of a chef for seasonal work. The contract will be 3-4 months and
you are welcome to start immediately. The wage depends on experience, education and age.
Housing is arranged by the employer. You will have to have knowledge in English to be able
to communicate in the kitchen.
Pay: 135-140 SEK/hour (depending on education, experience and age). Net pay around:
18 000 SEK.
Salary : around 18000 SEK (AROUND 2000 €) net- monthly (40 hours a week)
Fulltime / Seasonal/
Interested?
Please submit your application (CV and cover letter in English) directly to Eures adviser:
maria.thoren@arbetsformedlingen.se , (con copia a eures.nordicos@sepe.es )
Como preparar un CV y application letter “Swedish style”: http://goo.gl/mQXTBF , y
http://goo.gl/O7r3Ej

OFERTA DE CHEF PARA HOTEL DE SUECIA

CHEFS/COOKS
Employer/Arbetsgivare: Stora Hotellet Bryggan
http://www.storahotelletbryggan.se
Who we are:
We are passionate about food. For this reason we have opened a number of restaurants and coffee
shops with a range of entries and concepts and we are planning new ones as we go. Our restaurant
Mathilda offers a first class a ´la carte. The restaurant is listed for ten years in the White Guide. At
Slajdarns Grill and Bar you may enjoy grilled meat and fish in a cosy atmosphere on the yard during
summers. In the winters we move inside and in front of the fireplace. Bryggans Bistro and Cafe opens
in the spring and offers a varying cousin, ranging from sandwiches to our famous shellfish soup. The
year is finalised with a Christmas smorgasbord. Evert Tapas is our tiny local favourite. Here we offer
small Spanish dishes all year around. On Café San Remo you may celebrate the summer with the
aroma of a tasteful expresso together with small Italian delicacies. Upper Deck is our latest addition.
On a comfortably furnished outdoor space, you may enjoy the best viewpoint in Fjällbacka and a well
a joyful nightlife. Besides our tasteful food, we offer 33 pleasant rooms, 77 single beds and good
opportunities for hosting conferences.
Our Offer:
We have a multitude of various restaurants offering a varied cousin and orientation. Therefore we are
looking for chefs of various qualifications. You are expected to work as part of a group, it is therefore
essential that you know how to be a team player. Working hours include day- and evening time and
the length of employment can vary depending on our contract. As an employee you may lease staff
accommodation.
Salary : 18000-20000 SEK net
Fulltime / Seasonal/ Permanent position
Interested?
Please send us your CV in English and a cover letter to Arne Arvidsson,
arne.arvidsson@arbetsformedlingen.se , Eures Adviser (con copia a
eures.nordicos@sepe.es )
Como preparar un CV y application letter “Swedish style”: http://goo.gl/mQXTBF , y
http://goo.gl/O7r3Ej

OFERTA DE CHEF PARA SUECIA

CHEF (BARBECUE / GRULL CHEF) AND FIVE COOKS
Le Pain Francais, http://www.lepainfrancais.se , A French restaurant/bistro in the heart of Gothenburg and
several cafés in Gothenburg, Sweden. We represent 20 different nationalaties in our workforce and we
welcome you who are eager to work and to contribute with your knowledge and inspiration.

NOW WE NEED URGENTLY A CHEF SPECIALIST IN GRILL-BABECUE AND FIVE COOKS
TO START AS SOON AS POSSIBLE.

For all positions it is necessary to be :
 Passionate and experienced in French cuisine
 Reliable
 Hard working
For all positions you also need:
• Experience of working in a busy kitchen
• to be cost conscious
• Professional and educational experience in the French cuisine
• Good experience in Barbecue/Grill
• Candidates must speak Englsih or French ( you mus be able to communicate at work in one of
these languages).
We are looking for enthusiastic, creative and fully qualified cooks, all experience in French cuisine. We
need you in our large and busy restaurant kitchen in our new French restaurant in central Gothenburg,
Sweden.
We offer: Permanent contract, salary between 2000 – 3000 € and help with finding accomodation will
be provide.
Le Pain Francais Brasserie, inspired by Le Fouquet in Paris, offers a fun French dining experience for
the whole family in an amazing atmosphere with an emphasis on fabulous, French dishes with an
international flavor. The restaurant will cater for a variety of events including weddings and corporate
functions. Attention to detail is a must, as is demonstrated culinary expertise. We want someone with
creativity and passion to help us produce innovative dishes and enhance the overall dining experience
for our customers.
If you possess all of the above, please send a resume , with photop and cover letter to:
viktoria.ay@arbetsformedlingen.se (con copia a eures.nordicos@sepe.es ) The right candidates will be
forwarded to the company. The recruiter at the restaurant will then contact you for a Skype
interview.

OFERTA PARA SUECIA DE COCIÑEIRO/A

EURES ESPAÑA.
NORDIC CHOICE HOTELS NEEDS CHEFS
(Posibles entrevistas en España en Septiembre)
One of the biggest Swedish hotels chain need chefs/cooks
Job specification:
Duties and ► responsibilities:
• Preparation of meals in cooperation with the Sous Chef and Head Chef
• Responsible for the clean and tidy kitchen after shifts
• Responsible for keeping order within the food storage area.
• Manage delivery of goods and stock.
• Prepare meals in accordance with procedures and profitability targets that have been set.
• Responsible for having read and understood the work routines and health and safety in the hotel kitchen
• Menu planning and beverage offerings.
• Contributes to all leftover food being handled properly according to procedure
► Necessary skills, knowledge, certification, training:
• Basic knowledge of cuisine and cooking methods
• Basic baking methods and knowledge of basic bread dough
• Service/hospitality
Team player
• Ensure cleanlinessat all times, food safety and all other Health and Safety matters are adhered to so as not
to breach HACCP regulations
• Basic knowledge of cash management and managing the till
• Ability to meet guests with special needs such as common food allergies and diets
• Basic knowledge of waiting on table
• Sound knowledge of food production both advanced cuisine as well as traditional meals
• Sound knowledge of budgeting, cost management, pricing and upsales
• Nutritional Knowledge, basic nutrition, nutrition calculation of meals, vegetarian diets and contemporary
diets
• Sound knowledge of kitchen utensil handling and basic safety
► Personal characteristics to succeed in this role:
• Team player
• Orderly and structured
• Efficient
• Able to work under pressure
• Passionate about food
EURES ESPAÑA. Síguenos en y en
• Flexible and adaptable to different work situations
► Miscellaneous:
Able bodied and can work standing over longer periods of time Manage long shifts Sound knowledge of the
English language Education: Approved chef training or culinary schooling
► Education:
Approved chef training or culinary schooling
Interested? Please send your CV in English with an application letter explaining your main
cooking skills to peter.karancsi@arbetsformedlingen.se with copy to eures.nordicos@sepe.es
Last application day: 20-7-2015

SELECCIÓN DE NOVAS RELEVANTES NO DOG DO DÍA 28 DE MAIO DO 15

Axencia Galega das Industrias Culturais

20882

Descargar PDF

20883

Descargar PDF

SELECCIÓN DE NOVAS RELEVANTES NO BOE DO 28 DE MAIO DO 15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas
 • Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recursos, se conceden ayudas para contratos predoctorales para la Formación de Profesorado Universitario, de los subprogramas de Formación y Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.
 • Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del sector cultural, correspondientes al año 2015.
Becas
 • Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se conceden becas para formación e investigación.

  MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

  Ayudas
  • Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se determina la cuantía definitiva de las ayudas en especie para la realización del proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en establecimientos hoteleros y alojamientos de turismo rural.

OFERTA DE EMPREGO PARA A LOCALIDADE DE VIVEIRO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de axente comercial para a empresa COBRA na localidade de Viveiro.

Navegación de artigos