Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Marzo, 2011”

OFERTA DE XESTORES PROXECTOS INNOVACIÓN 2011

PARA VER ESTA  OFERTA PICA NA SEGUINTE LIGAZÓN:

http://www.infojobs.net/seleccionar/gestores-proyectos-innovacion-2011/of-i020a9d791544eaba3e8a07fce8f4f5

OFERTA DE MAITRE PARA A MARIÑA

http://www.infojobs.net/seleccionar/maitre-responsable/of-i6b9c17bfaa4881a3512daca6a157dd

PICA NESTA LIGAZÓN PARA VER A OFERTA.

NOVAS DE INTERESE DOG 31 MARZO


Orde do 17 de marzo de 2011 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións dirixidas a concellos e mancomunidades de municipios para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

 


Orde do 22 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo para o exercicio de 2011.

 


Resolución do 25 de marzo de 2011 pola que se convoca un curso sobre condución de vehículos todoterreo.

 

 

Advertisement

SELECCIÓN DE EMPREGOS LUGO EMPREGA DEPUTACIÓN DE LUGO


RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA DE DATA 25 DE MARZO DE 2011 POLA QUE SE CONVOCAN E SE APROBAN AS BASES PARA A SELECCIÓN DE EMPREGOS TEMPORAIS AO ABEIRO DO PLAN LUGO EMPREGO

Visto que o “Plan Lugo Emprega” ten como obxectivo principal reducir a taxa de desemprego na Provincia de

Lugo mediante unha serie de accións orientadas a minorar os efectos negativos da actual situación económica e

de desemprego no ámbito provincial. Considerando que a mencionada finalidade concrétase principalmente en

mitigar as necesidades económicas dos/as desempregados/as da provincia e favorecer a súa conexión co

mercado laboral fomentando a súa reinserción laboral.

 

Visto as propostas de necesidades de efectivos conxunturais de diversos Servizos desta Deputación Provincial.

Consecuentemente co anteriormente mencionado, esta Presidencia en uso das atribucións que me confire o artigo 34 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, RESOLVE:

1º.- Convocar os procedementos selectivos para a selección dos/as traballadores/as que prestarán os servizos en dependencias da Deputación Provincial de Lugo como contratados/as laborais temporais ao abeiro do “Plan Lugo Emprega”, nos seguintes empregos:

OFERTA DE TORNEIRO PARA A MARIÑA DE LUGO.

http://www.infojobs.net/seleccionar/tornero/of-i0af4d2444342d1a14b186d45e2445a

PICA AQUÍ PARA VER A OFERTA.

NOVAS DE INTERESE DOG HOXE 30 MARZO 2011

Orde do 18 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

 

Orde do 18 de marzo de 2011 pola que se  de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e do Programa de emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

 

Resolución do 10 de marzo de 2011 pola que se convocan para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas do Instituto Galego de Promoción Económica ao programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado polo Fondo  uropeo de Desenvolvemento Rexional.

 

Resolución do 22 de marzo de 2011 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba o Programa de préstamos do Igape para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI).

NOVAS DE INTERESE NO DOG DO DÍA DE HOXE 29 DE MARZO 2011

Orde do 3 de marzo de 2011 pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento  da prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2011.

Orde do 23 de marzo de 2011 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2010, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2011.

Resolución do 23 de marzo de 2011 pola que se convoca un curso práctico na loita contra incendios.

Resolución do 14 de marzo de 2011 pola que se convoca concurso público de acceso a corpos docentes universitarios.

Resolución do 14 de marzo de 2011 pola que se convoca concurso público para a provisión de prazas de profesorado contratado doutor.

INFORMACIÓN DE INTERESE DOG DE HOXE DÍA 28 DE MARZO

Orde do 17 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do programa das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

 

Orde do 17 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares ou titulares de explotacións agrarias, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

 

Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

 

Resolución do 17 de marzo de 2011, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia da área de atención sociosanitaria do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

 

Máis de 10.800 traballadores beneficiaranse este ano de tres liñas de axudas da Xunta que superan os 60 millóns de euros

Máis de 10.800 traballadores beneficiaranse este ano de tres liñas de axudas da Xunta que superan os 60 millóns de euros

A Xunta apoiará ás entidades de Latinoamérica na atención socio asistencial que prestan aos galegos da diáspora

A Xunta apoiará ás entidades de Latinoamérica na atención socio asistencial que prestan aos galegos da diáspora

Navegación de artigos