Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Abril, 2009”

OFERTA CIMO EMPREGO PARA VIVEIRO

ESTETICISTA PARA SALÓN DE BELEZA

Nº OFERTA: 97 11 65

Salón de beleza precisa persoal para realizar tratamentos de beleza, depilacións…Necesario Ciclo Medio ou Superior de Estética.

Xornada completa

Interesados/as chamar ao 902116039 e dar o número da oferta.

NOVAS NO DOG E BOE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 22 de abril de 2009 pola que se
modifica a Orde do 29 de xaneiro de 2009
pola que se regula a aplicación dos pagamentos
directos á agricultura e á gandaría
e da indemnización compensatoria, e
se convocan as axudas previstas no contrato
de explotación sustentable no ano 2009.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Orden ARM/1038/2009, de 22 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario, por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y Unión Europea, así como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario español.

Advertisement

PRAZAS DEPUTACIÓN LUGO

cve: BOE-A-2009-7230

http://

 

Resolución de 14 de abril de 2009, de la Diputación Provincial de Lugo, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 59, de 13 de marzo de 2009, (corrección de errores «BOP» número 73, de 31 de marzo de 2009), se publica la convocatoria así como las bases generales y específicas para la provisión de las plazas de la plantilla de personal laboral que a continuación se relacionan:

Número de vacantes: Una. Denominación: Vigilante Vías y Obras. Sistema de provisión: Concurso-oposición, acceso libre, cuota: General.

Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial Oficios Múltiples. Sistema de provisión: Concurso-oposición, acceso libre, cuota: Reserva discapacitados.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y/o en el tablón de edictos de esta Corporación.

Lugo, 14 de abril de 2009.–El Presidente, José Ramón Gómez Besteiro.

NOVA DE INTERESE NO BOE

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 6 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el año 2009, para la realización de un programa de formación e inserción laboral de demandantes de empleo en tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Podrán solicitar las subvenciones contempladas en esta convocatoria las   asociaciones y fundaciones que reúnan las siguientes condiciones:

a) Tratarse de asociaciones o fundaciones de ámbito de actuación superior al de una Comunidad Autónoma.

b) Tener implantación sectorial. En el caso de las asociaciones, tener asociadas a empresas de los sectores de tecnologías de la información y las comunicaciones y nuevas tecnologías; y en el caso de las fundaciones, tener como miembros de su Patronato a asociaciones y/o empresas pertenecientes a dichos sectores.


OFERTA CONCELLO DE BURELA.

O concello de Burela publicou no progreso de onte dúas ofertas:

1 de Aux administrativo para prestar servizos no centro de Formación Ocupacional como persoal temporal.

2. Monitores para o curso de “Carpintería metálica” e de PVC. e o curso de “soldador de estruturas metálicas lixeiras”

As bases reitoras están a disposición dos interesados/as no Rexistro Xeral do Concello de Burela.

Prazo de presentación solicitudes: 5 días naturais dende a publicación.

NOVAS NO DOG DE INTERESE

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 22 de abril de 2009 pola
que se adhire unha entidade financeira ao
convenio de colaboración entre o Instituto
Galego de Promoción Económica (Igape),
o Instituto de Crédito Oficial (ICO), as
sociedades de garantía recíproca e as entidades
financeiras adheridas para o apoio
financeiro aos investimentos das pequenas
e medianas empresas de Galicia.

OFERTAS DE EMPREGO PUBLICADAS NO PROGRESO

OFERTAS PUBLICADAS NO PROGRESO PARA A MARIÑA.

NECESITÁSE ADMINISTRATIVO/A

Con coñecementos de facturaplus e contaplus e nivel alto de inglés.

TFNO DE CONTACTO: 982561754

CONSTRUCIÓNS MONTACER

Seleccionan 10 postos de oficiais de 1ª

Absteñanse oficiais de segunda e peóns.

dispoñibilidade para ámbito nacional.

INTERESADOS CONCERTAR ENTREVISTA EN 982140542 DE 17 A 18 HORAS.

PESCADOS RUBÉN S.L.

Selecciona persoal para o seu departamento de finanzas e facturación.

Requisitos:

Licenciados/as, diplomados e F.P.2 que obtiveran o título despois do ano 2.005.

Inglés nivel alto falado e escrito.

Incorporación inmediata.

INTERESADOS/AS  982 582 177 

NOVAS DE INTERESE DOG E BOLETÍNS

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Corrección de erros.-Resolución do 7 de abril
de 2009 pola que se lle dá publicidade ao
acordo do Consello de Dirección do Instituto
Galego de Promoción Económica (Igape),
que aproba as bases reguladoras das axudas
do Igape para o apoio financeiro aos investimentos
das pequenas e medianas empresas
de Galicia financiados con fondos do Instituto
de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro das
liñas ICO 2009, instrumentadas mediante
convenio de colaboración entre este instituto
e as entidades financeiras.

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos.

UPDATE 09 GALICIA ONE

UPDATE 09 GALICIA ONE, ORGANIZADO POR BIC GALICIA E FEUGA, EN A CORUÑA
Organizado por BIC Galicia e Feuga, e coa colaboración do Igape, o evento UPDATE 09 GALICIA ONE, desenvolverase  o próximo 8 de maio en A Coruña, na Sede da Fundación Caixa Galicia (Cantón Grande 21-24.
UPDATE está deseñado e impartido por profesionais de Infonomía. Alfons Cornella e Antonella Broglia ofrecerán unha síntese de coñecemento sobre xestión empresarial con dez ideas clave para que os directivos poidan estar ao día no mundo dos negocios.

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA
Corrección de erros.-Resolución do 15 de
abril de 2009 pola que se publican os requirimentos
de emenda de documentación das
solicitudes presentadas no ano 2009, así
como a apertura de trámite de audiencia a
determinados interesados, ao abeiro da
Orde do 26 de xuño de 2008 pola que se
convoca a selección de entidades colaboradoras
para a xestión de subvencións destinadas
a que os traballdores autónomos
accedan á sociedade da información (procedemento
administrativo IN533A, publicado
no Diario Oficial de Galicia número 129,
do 4 de xullo de 2008).

CONSELLERÍA DE TRABALLO
Resolución do 14 de abril de 2009, da
Dirección Xeral de Promoción do Emprego,
pola que se dispón a publicación, no
Diario Oficial de Galicia, dos acordos
sobre a taxa sectorial de estabilidade acadados
ao abeiro da Orde do 16 de decembro
de 2008 pola que se establece o procedemento
e os requisitos necesarios para
acadar os acordos sobre a taxa de estabilidade
en sectores de actividade.

Navegación de artigos