Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Febreiro, 2010”

PUNTO DE ENCONTRO COS CPNs DO IGAPE NO EXTERIOR

Punto de encontro cos CPNs do Igape no exterior. 22 a 26 de marzo de 2010
Lugar: Edificio IGAPE, Complexo Administrativo de San Lázaro, Santiago de Compostela.
Os vindeiros 22 a 26 marzo de 2010 estarán en Santiago os directores dos centros de promoción de negocios (CPN) do Igape en Alemaña, China, EE.UU., Polonia e Xapón.
Durante eses días, está previsto que se manteñan entrevistas individualizadas cos empresarios galegos que estean interesados en ditos mercados.
Ademais, se así o solicitan, tamén poderán recibir información sobre as axudas e outros servizos de apoio á internacionalización que presta o Igape, así como información sobre seguro de crédito á exportación proporcionada por persoal de Cesce.
Para máis información poden chamar aos teléfonos 981 541127 ou 902 300903.
O lugar en que terán lugar as entrevistas será a sede do IGAPE, no Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n en Santiago de Compostela. (Ver no mapa)
Advertisement

NOVAS DE INTERESE DO BOP

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL

CONVOCATORIA CURSO DO PLAN PROPIO DA DEPUTACIÓN DE LUGO PARA O ANO 2010.

BASES QUE REXERÁN NO PROCEDEMENTO DE
CONCORRENCIA COMPETITIVA PARA A CONCESION
DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á REALIZACION DE
PEQUENAS OBRAS DE INFRAESTRUTURAS PARA
CONCELLOS DA PROVINCIA DE LUGO DE MENOS
DE 5.000 HABITANTES (ANUALIDADE 2010).

CURSO PREPARATORIO CELGA BURELA

O Centro de Formación Ocupacional de Burela recorda que esta semana remata o prazo de inscripción nos cursos preparatorios de lingua galega para a obtención do Celga.

Os interesados poden acudir ao centro a pedir información, no 47 da rúa Suafonte, ou chamar ao 982.58.06.24.

BOLSAS DE TRABALLO DE MÉDICOS FORENSES

Resolución do 17 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Xustiza, de convocatoria de bolsas de traballo de médicos forenses interinos do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

 

PICA AQUÍ PARA MÁIS INFORMACIÓN

AXUDAS ECONÓMICAS ALUMNADO FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABALLO FP

Orde do 31 de decembro de 2009 pola que se resolve a convocatoria do 30 de abril de 2009 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo correspondentes aos estudos de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional, módulos profesionais experimentais, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas de cualificación profesional inicial.

 

PARA MÁIS INFORMACIÓN PICA AQUÍ.

SUBVENCIÓNS FEBREIRO 2010

SUBVENCIÓNS FEBREIRO 2010  Consellería de Traballo e Benestar 

Ø      AUTOEMPREGO o       Iniciativas de emprego: ILES-IER. Procedemento de cualificación e inscrición rexistral.

Prazo de presentación: Indefinido.DOG Nº 18, do 27 de xaneiro do 2000.

 Ø      ORIENTACIÓN LABORAL o       Subvencións a entidades colaboradoras para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego.

Prazo de presentación: 1 mes contado desde o día seguinte ó da publicación da orde no D.O.G.DOG Nº 13, do 21 de xaneiro do 2010. 

Instituto de Crédito Oficial 

Ø      LIÑAS DE FINANCIACIÓN o       Liña ICO – Inversión Nacional 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. 

o       Liña ICO – Emprendedores 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. 

o       Liña ICO – Inversión Internacional 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

 o       Liña ICO – Liquidez 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. 

Instituto Galego de Promoción Económica 

Ø      LIÑAS DE FINANCIAMENTO 

o       Liña Microempresas 2009.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de xuño de 2010.DOG Nº 15, do 25 de xaneiro de 2010. 

o       Liña PEME Xove 2009.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de xuño de 2010.DOG Nº 15, do 25 de xaneiro de 2010. 

o       Liña PEME Competitiva 2009.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de xuño de 2010.DOG Nº 15, do 25 de xaneiro de 2010. 

INFORMACIÓN DE INTERESE DOG E BOE 22 FEBREIRO

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Resolución do 16 de febreiro de 2010, da
Secretaría Xeral da Emigración, pola que
se establece e se regula o programa de axudas
económicas individuais a galegos residentes
no exterior para o exercicio de 2010.

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
Resolución do 17 de febreiro de 2010 pola
que se amplía o prazo de presentación de
solicitudes previsto na Resolución do 15 de
decembro de 2009 pola que se aproban as
bases reguladoras das subvencións a proxectos
dinamizadores das áreas rurais de
Galicia, e se anuncia a convocatoria para
o ano 2010.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 15 de febreiro de 2010 pola
que se fai pública a ampliación do límite
de crédito dispoñible para o ano 2010 das
bases reguladoras das liñas de apoio ao
acceso e adecuación do financiamento das
pequenas e medianas empresas, instrumentadas
mediante convenio de colaboración
entre o Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape), as sociedades de
garantía recíproca e as entidades financeiras
adheridas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 8 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan a través del Centro de Estudios Locales y Territoriales cursos para su ejecución On-Line.

OFERTA SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO PARA XERMADE

 continuación detállanse os datos da oferta.

Código:
12/2009/20923
Posto:
CARNICEIRO PARA A VENDA EN COMERCIO
Localidade:
XERMADE
Data:
19/02/2010
Descrición:
CARNICEIRO PARA VENTA EN COMERCIO CON RESIDENCIA PROXIMA O CENTRO DE TRABALLO CON EXPERIENCIA.
Interesados chamar ao 902 125 000 do SPE

NOVAS DE INTERESE DOG E BOE 17 FEBREIRO

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Resolución do 18 de xaneiro de 2010, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se dispón o rexistro, o depósito e
a publicación, no Diario Oficial de Galicia ,
do convenio colectivo para a actividade
de axuda a domicilio de Galicia.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Orden TIN/310/2010, de 10 de febrero, por la que se convoca, para el año 2010, la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de la responsabilidad social de las empresas y del trabajo autónomo, y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal.

CURSO DO PLAN PROPIO DEPUTACIÓN DE LUGO 2010

Excma. Deputación Provincial
CONVOCATORIA CURSO DO PLAN PROPIO DA DEPUTACIÓN DE LUGO PARA O ANO 2010

Navegación de artigos