Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Abril, 2012”

OFERTA PARA RIBADEO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de Administrativo/a Comercial para Ribadeo.

Resolución de 16 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 

5559

 

 

 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 73, de 16 de abril de 2012, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Operario de Servicios Varios-Conductor, personal laboral fijo, a cubrir mediante sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitud será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de Pontevedra» y/o tablón de anuncios y/o pagina web del Ayuntamiento (www.baiona.org)

Baiona, 16 de abril de 2012.–El Alcalde-Presidente, Jesús Vázquez Almuiña.

Advertisement

OFERTA PARA RIBADEO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de dependenta para a localidade de Ribadeo.

OFERTA PARA CELEIRO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de operario para a lonxa de Celeiro en Viveiro.

OFERTA PARA BURELA

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de Axudante de Cociña / Camareira para Burela.

Anuncio Oferta de emprego público do Concello de Paradela

PARADELA

 Anuncio Oferta de emprego público do Concello de Paradela para o ano 2012. Por Resolución de Alcaldía de data 11 de abril de 2012, aprobouse a oferta pública de emprego para o ano 2012 do Concello de Paradela, na que se inclúe a praza vacante correspondente ao persoal funcionario dotada no Orzamento Xeral para 2012, e de acordo coa plantilla de persoal, co seguinte detalle:

PERSOAL FUNCIONARIO: ESCALA GRUPO SUBESCALA TURNO PROMOCIÓN PRAZAS LIBRE INTERNA TOTALES

 Administración C2 Operario ——-

 1 1 especial servizos múltiples Paradela 12 de abril de 2012.

 O Alcalde. Asdo.: José Manuel Mato Díaz R.1714

Selección monitores-guía das Reservas da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses

A DEPUTACIÓN DE LUGO COMEZA A SELECCIÓN DE 24 MONITORES-GUÍA DAS RESERVAS DA BIOSFERA DE TERRAS DO MIÑO E OS ANCARES LUCENSES, MONTES DE CERVANTES, NAVIA E BECERREÁ

PRAZO: luns 23 de abril – domingo 29 de abril (incluídos)

OFERTA PARA VIVEIRO

DEPENDENTA DE TELEFONÍA PUBLICADA EN LABORIS.

OFERTA PARA A MARIÑA

OFERTA DE ADMINISTRATIVO/A PARA A MARIÑA DE LUGO.

técnicos especialistas de bibliotecas.

Navegación de artigos