Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xullo, 2009”

PLAN RE-IMAXINA

Plan re-imaXina. Liñas para financiar investimentos de Pemes, emprendedores ou microempresas
Facilitar ás Pemes, aos emprendedores e ás microempresas  galegas o financiamento necesario para aposta en marcha
dos seus proxectos de investimento, sexa para a creación de novas empresas ou para a mellora da competitividade
de negocios ou sociedades xa existentes, é o obxectivo do Plan re-imaXina e das dúas liñas: Peme competitiva,
Peme Xove e Microempresas, habilitadas mediante o convenio asinado polo Igape coas Sociedades de
Garantía Recíproca de Galicia e as entidades financeiras colaboradoras.
IG136 – Convenio Igape-SGR-EEFF:  Liña Microempresas
IG137 – Convenio Igape-SGR-EEFF:  Liña Peme Xove
IG138 – Convenio Igape-SGR-EEFF:  Liña Peme Competitiva
Presentación de solicitudes do 31 de xullo ata o 30 de decembro de 2009

http://www.igape.es

Subscricións aos boletíns:
[Integral IGAPE]

Cambiar subscricións
Cancelar subscricións

Advertisement

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Orde do 24 de xullo de 2009 pola que se
resolve a cesión en propiedade de vehículos
especialmente preparados para os concellos
da Comunidade Autónoma galega
que conten con servizos de policía local.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 22 de xullo de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións para o fomento
da investigación e a innovación empresarial
no ámbito da Comunidade Autónoma
de Galicia, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009.

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Corrección de erros.-Orde do 15 de xuño de
2009 pola que se determinan as bases
reguladoras e se convocan prazas de colaboradores-
bolseiros para residencias xuvenís
dependentes da Consellería de Traballo
e Benestar.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 22 de xullo de 2009 pola que
se lle dá publicidade ao acordo do Consello
de Dirección do Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape), que aproba as
bases reguladoras das axudas para a habilitación
de liñas de financiamento subsidiado
para microempresas, proxectos
emprendedores e investimentos das pemes
para a mellora competitiva na Comunidade
Autónoma de Galicia, instrumentadas
mediante convenio de colaboración entre o
Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape), as sociedades de garantía recíproca
e as entidades financeiras adheridas.
(Programa Re-Imaxina).

NOVAS DE INTERESE DOG E BOE

CONSELLERÍA DE FACENDA
Orde do 16 de xullo de 2009 reguladora
do sistema, formatos e especificacións dos
medios establecidos para a obtención de
datos polo módulo Subvencións, para a
formación dos rexistros de axudas, subvencións,
convenios e de sancións, e para a
remisión de información á base de datos
nacional de subvencións.

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Resolución do 8 de xullo de 2009, da
Dirección Xeral de Administración Local,
pola que se procede á publicación das subvencións
concedidas en virtude da Orde do
26 de decembro de 2008, pola que se
anuncian axudas económicas destinadas a
subvencionar a realización de infraestruturas
de uso público en ámbitos urbanos e
rurais por parte dos concellos de Galicia.

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 1 de xullo de 2009 polo que se
convoca un curso de formación sobre especialista
en información xuvenil coa colaboración
da Escola Galega de Administración
Pública.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL

Y MARINO

Resolución de 19 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2008, a las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación, mejora y el fomento de las razas ganaderas puras.

OFERTA DE EMPREGO

No Progreso do día 28 de xullo saiu este anuncio:

AS TIXOLAS

NECESÍTASE CAMAREIRO/A

CON EXPERIENCIA.

INTERESADOS/AS PASARSE POLO LOCAL EN COVAS (VIVEIRO).

NOVAS DE INTERESE NO DOG E BOE

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL

Y MARINO

Real Decreto 1257/2009, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 754/2005, de 24 de junio, por el que se regula el régimen de la tasa láctea.

Disponible aquí en formato PDF


MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 30 de junio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2009.

Disponible aquí en formato PDF


MINISTERIO DE CULTURA

Orden CUL/2020/2009, de 30 de junio, por la que se conceden las ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior, correspondientes a 2009.

Disponible aquí en formato PDF


CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
Corrección de erros.-Orde do 25 de xuño
de 2009 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para o fomento
da utilización de instalacións e equipamentos
en común para a mellora dos procesos
produtivos en cooperativas agrarias
e sociedades agrarias de transformación, e
se convocan para o exercicio orzamentario

de 2009.

Disponible aquí en formato PDF


MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Real Decreto 1222/2009, de 17 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones de determinadas entidades para la realización de actividades complementarias de acompañamiento y apoyo a la gestión de la formación continua en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL

Y MARINO

Orden ARM/2024/2009, de 17 de julio, por la que se modifica la Orden ARM/1193/2009, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las acciones colectivas de interés público establecidas en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1198/2006 y en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 744/2008, para las entidades asociativas del sector pesquero extractivo y acuícola, así como las dedicadas a la comercialización y transformación, de ámbito nacional o supraautonómico.

NOVAS DE INTERESE DOG E BOE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Corrección de erros.-Orde do 24 de xuño
de 2009 pola que se establecen as bases
para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións correspondentes
aos programas sectoriais de
investigación aplicada, PEME I+D e I+D
Suma do Plan Galego de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica
(Incite) e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de colaboración del año 2009, con el Instituto de Crédito Oficial, para el apoyo a la inversión de las industrias culturales, y se convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos en el marco de las líneas «ICO-PYME 2009 (tramo I)» e «ICO- Emprendedores 2009».

VACACIÓNS NAIS SOLTEIRAS

Aberto o prazo de solicitude de vacacións para nais solteiras

O CIM de Viveiro comunica que se convoca o programa de estancias de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades non compartidas. Serán por 8 días e para 95 féminas con fillos.

Poderánse  disfrutar entre o 20 de agosto e o 10 de setembro.

Pódese  solicitar ata o próximo 28 de este mes.

Os nenos terán idades comprendidas entre os  2 e 12 anos, e as nais deben estar censadas en Galiza sendo a súa renda non superior ao salario mínimo.

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 1 de xullo de 2009 pola que se establecen
as bases reguladoras que rexerán a
concesión de axudas individuais destinadas
á promoción da autonomía persoal e á accesibilidade
e se procede á súa convocatoria.

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
Resolución do 8 de xuño de 2009 pola que
se publican os convenios de colaboración
subscritos pola Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural-Agader no primeiro
cuadrimestre de 2009.

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
Resolución do 15 de xullo de 2009 pola que
se publican as subvencións concedidas a
entidades locais, para a realización de actividades
relacionadas coas oficinas municipais
de información aos consumidores, no
marco da Resolución do 26 de decembro de
2008 (Diario Oficial de Galicia número 5,
do 8 de xaneiro de 2009) pola que se convoca
e se regula a concesión de subvencións
ás entidades locais para a realización de
actividades relacionadas coas oficinas
municipais de información aos consumidores
para o ano 2009.

NOVAS DE INTERESE NO DOG E BOE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Resolución do 3 de xuño de 2009 pola que
se aproba a lista provisional de anteproxectos
admitidos e excluídos ao abeiro da
Orde do 14 de novembro de 2008, pola
que se determina o obxectivo de potencia
máxima en megawatts para tramitar no
período 2008-2012 e se abre o prazo para
a presentación de solicitudes de autorización
de centrais de biomasa.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 6 de xullo de 2009 pola que se
establecen axudas para o fomento de
actuacións destinadas á protección e
benestar dos animais domésticos realizadas
por asociacións protectoras de animais
domésticos.

CONSELLERÍA DO MAR
Orde do 17 de xuño de 2009 pola que se
modifica a Orde do 11 de marzo de 2009,
na cal se establecen as bases reguladoras
para a concesión de axudas de carácter
socioeconómico cofinanciadas co Fondo
Europeo de Pesca e se establece a súa convocatoria
para o ano 2009, e se fai pública
a ampliación do importe existente para
a concesión das ditas axudas.

Orde do 15 de xullo de 2009 pola que se
derroga a Orde do 17 de abril de 2009, pola
que se convocan as axudas para a execución
dos plans extratéxicos zonais aprobados
pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
aos grupos de acción costeira.

SERVICIO GALEGO DE PROMOCIÓN
DA IGUALDADE DO HOME
E DA MULLER
Resolución do 14 de xullo de 2009 pola que
establecen as bases reguladoras que rexerán
as axudas e subvencións dirixidas a entidades
de iniciativa social para o desenvolvemento
de programas a través de centros e
recursos especializados para mulleres en
situación de especial discriminación ou desigualdade
e se procede á súa convocatoria.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se invita a empresas españolas a presentar proyectos susceptibles de ser financiados con cargo a la línea de crédito FAD-PYMEs.

NOVAS DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 15 de xullo de 2009 pola que se
modifica a Orde do 23 de febreiro de 2009,
pola que se establecen as bases polas que se
rexerá a concesión de subvencións a entidades
de iniciativa social para investimento,
mantemento e promoción de actividades e
programas de servizos sociais e se procede á
súa convocatoria.

Orde do 16 de xullo de 2009 pola que se
fai pública a ampliación do importe existente
para a concesión de axudas destinadas
á programación de accións formativas
dirixidas prioritariamente aos traballadores
e traballadoras desempregados/as na
Comunidade Autónoma de Galicia correspondente
ao exercicio 2009, convocadas
pola Orde do 11 de decembro de 2008.

ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución do 16 de xullo de 2009 pola
que se convocan as Xornadas sobre políticas
públicas en tempos de crise: austeridade,
eficacia e fomento da economía de
Galicia.

Navegación de artigos