Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Novembro, 2009”

NOVAS DE INTERESE NO DOG E BOE DO 30 NOVEMBRO

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Resolución do 23 de novembro de 2009,
da Secretaría Xeral para o Deporte, pola
que se modifica o prazo de xustificación
previsto na Resolución do 29 de outubro
de 2009 pola que se convocan subvencións
a concellos de Galicia, en réxime de concorrencia
competitiva, para a adquisición
de equipamentos deportivos.

Resolución do 23 de novembro de 2009, da
Secretaría Xeral para o Deporte, pola que
se modifica o prazo de xustificación previsto
na Resolución do 30 de xullo de 2009
pola que se aproban as bases reguladoras
para a concesión de subvencións a concellos
de Galicia, en réxime de concorrencia
competitiva, para a realización de obras de
construción, mellora, acondicionamento e
reforma de instalacións e espazos deportivos
e para a adquisición de equipamentos
deportivos e pola que se convocan as
correspondentes ao ano 2009.

INSTITUTO ENERXÉTICO
DE GALICIA
Resolución do 26 de novembro de 2009 na
cal se acorda ampliar o prazo disposto no
artigo 6 da Resolución do 21 de outubro
de 2009, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, das subvencións
e axudas a proxectos de enerxías
renovables de Galicia correspondentes ao
exercicio 2009, e ao abeiro do convenio
subscrito entre o IDAE e o Inega o día 18
de maio de 2009.

Resolución do 26 de novembro de 2009 na
cal se acorda ampliar o prazo disposto no
artigo 6 da Resolución do 21 de outubro
de 2009, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, das subvencións
e axudas a proxectos de aforro e eficiencia
enerxética correspondentes ao
exercicio 2009, e ao abeiro do convenio
subscrito entre o IDAE e o Inega o día 3 de
xullo de 2009.

MINISTERIO DE FOMENTO

Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad.

Advertisement

NOVAS DE INTERESE DOG E BOE 27 NOVEMBRO

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 10 de novembro de 2009 pola que
se regulan e convocan para 2009 axudas
de carácter extraordinario a traballadores
e traballadoras afectados por situacións de
especial dificultade como consecuencia de
procesos de reestruturación de empresas da
Comunidade Autónoma de Galicia que
supoñan a extinción dos seus contratos.

CONSELLERÍA DO MAR
Orde do 17 de novembro de 2009 pola que
se amplía o crédito orzamentario da Orde
do 17 de abril de 2009 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva,
das axudas á paralización definitiva
dos buques pesqueiros, financiadas co
Fondo Europeo da Pesca, e se convocan
para o exercicio 2009.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación en materia de formación e información de cuidadores no profesionales.

NOVAS DE INTERESE DOG 26 NOV

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 19 de novembro de 2009 pola que
se modifica o artigo 18 da Orde do 22 de
xullo de 2009 ( Diario Oficial de Galicia
do 30 de xullo) pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións para o fomento da investigación
e a innovación empresarial no ámbito
da Comunidade Autónoma de Galicia,
e se procede á súa convocatoria para o ano
2009.

Orde do 20 de novembro de 2009 pola que
se amplía a dotación orzamentaria da Orde
do 24 de xuño de 2009 pola que se establecen
as bases para a convocatoria, en réxime
de concorrencia competitiva, das subvencións
correspondentes aos programas sectoriais
de investigación aplicada, PEME I+D
e I+D Suma do Plan Galego de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica
(Incite), e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009.

Resolución do 18 de novembro de 2009
pola que se procede á publicidade das subvencións
concedidas ao abeiro da Orde do
18 de xuño de 2009 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións a empresas galegas para a
adquisición de equipamento industrial, e
se procede á súa convocatoria (procedemento
administrativo IN530B, Diario Oficial
de Galicia número 122, do 24 de xuño
de 2009).

APOIOS DE ESPECIAL INTENSIDADE PARA IMPULSAR NOVOS INVESTIMENTOS EN LUGO

O DOG publica os apoios de especial intensidade para impulsar novos investimentos nas provincias de Lugo e Ourense
O Diario Oficial de Galicia publica hoxe, 25 de novembro, a modificación das bases reguladoras dos incentivos económicos do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que inclúe apoios de especial intensidade para os investimentos que se realicen nas provincias de Lugo e Ourense.
Estas medidas, xa en vigor, fan posible que os investimentos promovidos polas pequenas empresas poidan recibir subvencións de ata o 50% nestas provincias. As empresas medianas tamén podrán cubrir con apoios públicos ata o 40% dos investimentos. Son subvencionables a fondo perdido investimentos a partir de 200.000 euros, fronte aos 500.000 previstos a nivel xeral de Galicia.
O que se busca cos programas Impulsa Lugo e Impulsa Ourense é favorecer os investimentos produtivos para procurar un desenvolvemento harmónico, acelerando o desenvolvemento destas provincias e a súa progresiva equiparación coas provincias atlánticas.

NOVAS DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Resolución do 19 de novembro de 2009,
da Secretaría Xeral para o Deporte, pola
que se conceden subvencións a concellos
ao abeiro da Resolución do 30 de xullo
de 2009 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de subvencións
a concellos de Galicia, en réxime de
concorrencia competitiva, para a realización
de obras de construción, mellora,
acondicionamento e reforma de instalacións
e espazos deportivos e para a adquisición
de equipamentos deportivos e pola
que se convocan as correspondentes ao
ano 2009.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Corrección de erros.-Orde do 7 de outubro
de 2009 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, das subvencións
para o financiamento de accións
orientadas a produtos ou servizos de innovación
tecnolóxica relacionados co Xacobeo
2010, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 19 de novembro de 2009
pola que se fai público o acordo do Consello
de Dirección do Instituto Galego de
Promoción Económica, polo que se modifican
as bases reguladoras dos incentivos
económicos para a aprobación de apoios
específicos á provincia de Lugo.

OFERTA SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

Datos de la oferta número:122009019710

Fecha de inicio:  20/11/2009     Provincia: LUGO

Descripción 

INTÉRPRETE DA LINGUAXE DE SIGNOS

Datos: 

Localidad de Ubicación del Puesto: 
VIVEIRO(LUGO)

  Datos adicionales:
NECESÍTASE TÉCNICO/A SUPERIOR DA LINGUAXE DE SIGNOS
Datos de contacto:
902 125 000 / emprego.xunta.es

NOVAS DE INTERESE DOG BOP 24 DE NOV

Excma. Deputación Provincial
CONVOCATORIA CURSOS DO PLAN PROPIO DA DEPUTACIÓN DE LUGO PARA O ANO 2009

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO
Orde do 11 de novembro de 2009 pola que
se modifica a Orde do 10 de agosto de
2009 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión en réxime de
concorrencia competitiva, das subvencións
a empresas privadas para a creación e
mellora de establecementos turísticos, e se
procede á súa convocatoria para o ano
2009 (CT983G).

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 11 de novembro de 2009
pola que se modifican as bases reguladoras
das axudas do Instituto Galego de
Promoción Económica para o apoio
financeiro aos investimentos das pequenas
e medianas empresas de Galicia financiados
con fondos do Instituto de Crédito Oficial
(ICO) ao abeiro das liñas ICO 2009,
instrumentadas mediante convenio de
colaboración entre o Instituto Galego de
Promoción Económica (Igape) e as entidades
financeiras.

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 29 de outubro de 2009 pola que
se convoca un curso de formación en hábitos
de saúde e deporte: hábitos alimenticios
e actividade física.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 18 de novembro de 2009 pola que
se amplía a dotación orzamentaria da
Orde do 20 de marzo de 2009 pola que se
convocan para o exercicio orzamentario de
2009 as axudas para fomentar a produción
de produtos agroalimentarios de calidade
de orixe animal.

Orde do 18 de novembro de 2009 pola que
se amplía a dotación orzamentaria da
Orde do 29 de abril de 2009 pola que se
modifica a Orde do 24 de xuño de 2008,
pola que establecen as bases reguladoras
de concesión de axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, para a renovación
do parque de maquinaria agrícola da
Comunidade Autónoma de Galicia, e se
convocan para o ano 2009.

OFERTA DE EMPREGO CONCELLO BURELA

ANUNCIO PUBLICADO NO PROGRESO DO 22 DE NOVEMBRO:

CONTRATACIÓN COMO PERSOAL LABORAL NON PERMANENTE DUN PEÓN DE XARDINERÍA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS DO CONCELLO DE BURELA.

Prazo de presentación de solicitudes e méritos: 5 días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio. Se o último día do prazo inhábil, trasladarase ao primeiro hábil seguinte.

Duración do contrato: ata 31 de decembro do2009.

Bases reitoras: Están a disposición dos/as interesados/as no Rexistro Xeral do Concello de Burela.

INFORMACIÓN DE INTERESE DOG E BOE 20 NOV

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 17 de novembro de 2009 pola que
se modifican as ordes do 23 de febreiro de
2009, do 8 de febreiro de 2008 e do 19 de
febreiro de 2007, polas que se establecen as
bases polas que se rexerá a concesión de
subvencións a entidades de iniciativa social
para investimento, mantemento e promoción
de actividades e programas de servizos
sociais e se procede á súa convocatoria.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2010.

INFORMACIÓN DE INTERESE DOG 19 NOVEMBRO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 6 de novembro de 2009 pola que
se modifica a Orde do 9 de xaneiro de
2009 que modifica a Orde do 28 de abril
de 2008 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións
a pequenas e medianas empresas
galegas para apoiar as accións de implantación
e certificación de modelos de xestión
e a elaboración e verificación de
memorias de responsabilidade social
empresarial, así como para a selección de
entidades colaboradoras que participarán
na súa xestión, e se procede á súa convocatoria
(procedemento IN514B).

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Resolución do 2 de novembro de 2009, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se dá publicidade ás festas laborais
de carácter local para o ano 2010,
correspondentes aos concellos das catro
provincias da Comunidade Autónoma de
Galicia.

Navegación de artigos