Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Decembro, 2009”

NOVAS DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 18 de decembro de 2009 pola que
se modifica a Orde do 6 de agosto de 2009
pola que se regulan e se convocan as subvencións
de apoio á viabilidade das explotacións
leiteiras galegas, ampliando a súa
dotación orzamentaria e modificando o
límite establecido por quilo de cota.
Advertisement

BO NADAL

 

10537_1_apalpador2.jpg

BO NADAL E FELIZ ANO NOVO 2010.

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
Resolución do 15 de decembro de 2009
pola que se publican os requirimentos de
xustificación e a apertura do prazo de presentación
da documentación xustificativa
en relación coas subvencións concedidas
ao abeiro da Orde do 28 de abril de 2008,
modificada pola Orde do 9 de xaneiro de
2009, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións
a pequenas e medianas empresas
galegas para apoiar as accións de implantación
e certificación de modelos de xestión
e a elaboración e verificación de
memorias de responsabilidade social
empresarial, así como para a selección de
entidades colaboradoras que participarán
na súa xestión, e se procede á súa convocatoria
(procedemento IN514B).

Resolución do 15 de decembro de 2009
pola que se publican os requirimentos de
xustificación e a apertura do prazo de presentación
da documentación xustificativa
en relación coas subvencións concedidas
ao abeiro da Orde do 18 de xuño de 2009
pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións a
empresas galegas para a realización de
actuacións e estratexias de promoción e
internacionalización, e se procede á súa
convocatoria (procedemento IN515B).

Resolución do 15 de decembro de 2009
pola que se publican os requirimentos de
xustificación e a apertura do prazo de presentación
da documentación xustificativa
en relación coas subvencións concedidas ao
abeiro da Orde do 2 de febreiro de 2009
pola que se regula a concesión de axudas
por danos provocados en establecementos
comerciais, industriais, turísticos e mercantís
e nas infraestruturas enerxéticas e turísticas
de titularidade municipal, pola que se
desenvolve o Decreto 13/2009, do 29 de
xaneiro, de medidas urxentes para a reparación
dos danos causados polo temporal
acaecido en Galicia a partir do 23 de
xaneiro, e se procede á súa convocatoria
(procedemento IN532D).

Resolución do 15 de decembro de 2009
pola que se publican os requirimentos de
xustificación e a apertura do prazo de presentación
da documentación xustificativa
en relación coas subvencións concedidas
ao abeiro da Orde do 18 de xuño de 2009
pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións a empresas
galegas para a adquisición de equipamento
industrial, e se procede á súa convocatoria
(procedemento IN530B).

NOVAS DE INTERESE BOE

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Orden TIN/3440/2009, de 16 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de la responsabilidad social de las empresas y del trabajo autónomo, y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal.

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Corrección de erros.-Resolución do 19 de
novembro de 2009, da Secretaría Xeral
para o Deporte, pola que se conceden subvencións
a concellos ao abeiro da Resolución
do 30 de xullo de 2009 pola que se
aproban as bases reguladoras para a concesión
de subvencións a concellos de Galicia,
en réxime de concorrencia competitiva,
para a realización de obras de
construción, mellora, acondicionamento e
reforma de instalacións e espazos deportivos
e para a adquisición de equipamentos
deportivos e pola que se convocan as
correspondentes ao ano 2009.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 14 do decembro de 2009 pola que
se modifica o artigo 16 da Orde do 7 de
outubro de 2009 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións para o financiamento de
accións orientadas a produtos ou servizos
de innovación tecnolóxica relacionados co
Xacobeo 2010, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009.

CURSO CONFEDERACIÓN EMPRESARIOS

EXPERTO EN XESTIÓN DE NÓMINAS E SEGUROS SOCIAIS (Ribadeo) – Convocante: Confederación de

Empresarios de Lugo

Lugar – Ribadeo

Prazo de Solicitude – Ata cubrir prazas

Data Inicio – Por determinar Data Fin – Por determinar

Destinatarios – Desempregados/as inscritos/as como demandantes de emprego

Características – Nº Horas: 319

Máis información – Tlf.: 982 13 05 35 ou no mail: ribadeo@celugo.es

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 26 de novembro de 2009 pola que
se regulan as probas de avaliación en
competencias clave para acceder aos cursos
dos certificados de profesionalidade de
nivel 2 e 3 de cualificación dentro das
accións formativas de formación profesional
para o emprego na Comunidade Autónoma
de Galicia.

Orde do 10 de decembro de 2009 pola que
se fai pública a ampliación da dotación
orzamentaria para a concesión das axudas
establecidas na Orde do 30 de decembro de
2008 pola que se establecen as bases reguladoras
do programa para a promoción do
emprego autónomo, cofinanciado polo
Fondo Social Europeo, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2009.

Resolución do 13 de novembro de 2009,
da Secretaría Xeral da Consellería de Traballo
e Benestar, pola que se publican as
subvencións concedidas ao abeiro da Orde
do 30 de decembro de 2008 ( Diario Oficial
de Galicia número 6, do 9 de xaneiro
de 2009) pola que se convocan subvencións
destinadas ás entidades locais para
a implantación e desenvolvemento de bancos
municipais de tempo, plans de programación
do tempo da cidade, plans de conciliación
local e/ou outras medidas
municipais de conciliación.

NOVAS DE INTERESE DOG

SERVICIO GALEGO DE PROMOCIÓN
DA IGUALDADE DO HOME
E DA MULLER
Resolución do 9 de decembro de 2009 pola
que se resolven as solicitudes de subvención
para o apoio ao emprendemento feminino
(programa Emega) convocadas por Resolución
do 3 de agosto de 2009 ( Diario Oficial
de Galicia do 14 de agosto).

NOVAS DE INTERESE DOG E BOE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Resolución do 1 de decembro de 2009 pola
que se lle dá publicidade aos cambios producidos
na Orde do 6 de outubro de 2009
pola que se establecen os domingos e festivos
en que se autoriza a apertura de establecementos
comerciais durante o ano
2010.

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO
Resolución do 3 de novembro de 2009
pola que se publican as subvencións concedidas
ao abeiro da Orde do 1 de abril de
2009, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, de subvencións
a concellos de Galicia e ás súas entidades,
para o equipamento e mellora das
instalacións técnicas dos espazos escénicos
e locais utilizados para a realización de
actividades culturais.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación en materia de formación e información de cuidadores no profesionales.

NOVAS DE INTERESE BOP

Excma. Deputación Provincial
CONVOCATORIA DE CURSOS DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2009

Navegación de artigos