Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Marzo, 2010”

NOVAS DE INTERESE DOG 31 DE MARZO

PRESIDENCIA
Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas
urxentes de modificación da Lei 9/2002,
do 30 de decembro, de ordenación urbanística
e protección do medio rural de
Galicia.

Orde do 25 marzo de 2010 pola que se
regula a concesión de axudas económicas
aos concellos de Galicia para a contratación
temporal de auxiliares de policía
local durante a tempada de verán.

Resolución do 26 de marzo de 2010, da
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que
se regulan as bases e se convocan axudas
periódicas de apoio a mulleres que sofren
violencia de xénero.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 26 de marzo de 2010 pola
que se fai público o acordo do Consello de
Dirección do Instituto Galego de Promoción
Económica polo que se modifica a liña de
avais do Instituto Galego de Promoción
Económica para facilitarlles ás empresas
galegas o acceso ao financiamento operativo
adicional (programa Re-Brote).

Advertisement

OFERTA EMPREGO CONCELLO DO INCIO

Resolución de 17 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de O Incio (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 2, de 4 de enero de 2010, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para proveer las plazas vacantes en la plantilla de personal correspondientes a la oferta de empleo público, año 2009, también anunciadas en el «DOG» número 34, de 19 de febrero de 2010:

Denominación: Operario de Servicios Varios y Conductor, personal laboral fijo. Número de vacantes: Dos. Sistema selectivo: Oposición libre.

Denominación: Operario de Servicios Varios, personal laboral fijo. Número de vacantes: Una. Sistema selectivo: Oposición libre.

Quienes reuniendo los requisitos exigidos en la convocatoria deseen participar en este procedimiento selectivo deberán presentar instancia durante el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publicados exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

O Incio, 17 de marzo de 2010.–El Alcalde, Ángel Camino Copa.

NOVAS DE INTERESE DOG 26 DE MARZO

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 18 de marzo de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas
e subvencións para os programas de escolas
obradoiro e casas de oficios, de obradoiros
de emprego e de unidades de promoción e
desenvolvemento no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia e se procede á súa
convocatoria para o ano 2010.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 15 de marzo de 2010 pola que se
convocan para o ano 2010 as axudas aos
plans de reestruturación e reconversión da
viña en Galicia.

NOVAS IMPULSA LUGO-IGAPE

Impulsa Lugo-Impulsa Ourense: Bonificación dos gastos financeiros nos préstamos do Igape para financiar proxectos de investimento con fondos BEI
Resolución do 1 de marzo de 2010 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos gastos financeiros nos préstamos do Igape para financiar proxectos de investimento con fondos BEI no marco dos programas Impulsa-Lugo e Impulsa-Ourense.

NOVAS DE INTERESE DOG 25 MARZO

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 22 de febreiro de 2010 pola que se
regulan as bases que rexerán o procedemento
de concesión de axudas para o mantemento
das escolas infantís 0-3 dependentes
de entidades privadas de iniciativa
social, e se procede á súa convocatoria.

Orde do 11 de marzo de 2010 pola que se
establecen as bases polas que se rexerá a
concesión de subvencións a entidades de
iniciativa social para investimento, mantemento
e promoción de actividades e programas
na área de servizos sociais comunitarios
e se procede á súa convocatoria.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Orde do 17 de marzo de 2010 pola que se
establecen as bases e se convocan, en réxime
de concorrencia competitiva, subvencións
para o cofinanciamento do Programa
de apertura de centros educativos
públicos fóra do horario lectivo nos concellos
de Galicia para o ano 2010.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 1 de marzo de 2010 pola
que se lle dá publicidade ao acordo do
Consello de Dirección do Instituto Galego
de Promoción Económica (Igape), que
aproba as bases reguladoras das axudas
para a bonificación dos gastos financeiros
nos préstamos do Igape para financiar
proxectos de investimento con fondos BEI
no marco dos programas Impulsa-Lugo e
Impulsa-Ourense.

BOLSAS E AXUDAS

1. BOLSAS PARA CURSAR ESTUDOS DE POSGRAO NOS U.S.A.

CONVOCANTE FUNDACIÓN LA CAIXA.

PRAZO SOLICITUDE: 30 ABRIL 2010

MAIS INFORMACIÓN EN: http://www.obrasocial.lacaixa.es

2. BOLSAS FORMATIVAS DE MEDIO RURAL.

CONVOCANTE: CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL.

PRAZO DE SOLICITUDE: 23 ABRIL 2.010

MAIS INFORMACIÓN: DOG 55 DO 23 DE MARZO DO 2.010

3. BOLSAS DE INFORMÁTICA 2010/2011.

CONVOCANTE: ICEX

PRAZO DE SOLICITUDE: 31 DE MARZO 2.010

CARACTERÍSTICAS: O instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) convoca bolsas para a formación de expertos en informática, en materia de internacionalización nas oficinas económicas e comerciais das embaixadas de España.

MAIS INFORMACIÓN: http://www.icex.es/becas

4. BOLSAS DE INVESTIGACIÓN PARA O ANO 2.010

CONVOCANTE: DEPUTACIÓN DE A CORUÑA.

PRAZO DE SOLICITUDE: 31 DE MARZO DO 2.010

CARACTERÍSTICAS: Convócanse 18 bolsas de investigación en diferentes áreas de coñecemento. Para residentes na provincia da Coruña.

MAIS INFORMACIÓN: http://www.dicoruna.es/

5. AXUDAS PARA CURSOS DE LINGUA INGLESA VERÁN 2.010

CONVOCANTE: MINISTERIO DE EDUACIÓN.

MÁIS INFORMACIÓN: www.educacion.es

6. BOLSAS DE POSGRAO EN ESTATÍSTICA DO INE.

CONVOCANTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA E FACENDA.

PRAZO DE SOLICITUDE: 29 MARZO 2.010

CARACTERÍSTICAS: Convócanse 12 bolsas coa finalidade de fomentar e proporcionar a investigación estatística, así como o desenvolvemento e implantación de procesos estatísticos, mediante a formación de posgraduados/as.

MÁIS INFORMACIÓN: http://www.ine.es/

SUBVENCIÓNS DE INTERESE DO MES DA MARZO 2010

SUBVENCIÓNS MARZO 2010  Consellería de Traballo e Benestar 

Ø      AUTOEMPREGO o       Iniciativas de emprego: ILES-IER. Procedemento de cualificación e inscrición rexistral.Prazo de presentación: Indefinido.DOG Nº 18, do 27 de xaneiro do 2000. 

Ø      PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 

o       Subvencións para a contratación, por órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, de traballadores para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.

Prazo de presentación: Finalizará o 22 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.DOG Nº 54, do 22 de marzo do 2010. 

o       Subvencións para a contratación, por órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, de axentes de emprego e unidades administrativas de apoio.

Prazo de presentación: Finalizará o 22 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.DOG Nº 54, do 22 de marzo do 2010. 

o       Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais.

Prazo de presentación: Finalizará o 22 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.DOG Nº 54, do 22 de marzo do 2010.

 Consellería de Economía e Industria 

o       Modernización de comercios situados en zonas rurais da comunidade autónoma de Galicia.Prazo de presentación: Finalizará o 20 de abril do 2010.DOG Nº 49, do 12 de marzo do 2010.

 Instituto de Crédito Oficial 

Ø      LIÑAS DE FINANCIACIÓN

 o       Liña ICO – Inversión Nacional 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

 o       Liña ICO – Emprendedores 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. 

o       Liña ICO – Inversión Internacional 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. o       Liña ICO – Liquidez 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. 

o       Liña ICO – Economía sostenible 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

 Instituto Galego de Promoción Económica 

Ø      LIÑAS DE FINANCIAMENTO 

o       Liña Microempresas 2009.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de xuño de 2010.DOG Nº 15, do 25 de xaneiro de 2010. o       Liña PEME Xove 2009.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de xuño de 2010.DOG Nº 15, do 25 de xaneiro de 2010. 

o       Liña PEME Competitiva 2009.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de xuño de 2010.DOG Nº 15, do 25 de xaneiro de 2010.  

NOVAS DE INTERESE NO DOG 24 MARZO

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 8 de marzo de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas
destinadas a actividades de fomento
da prevención de riscos laborais na Comunidade
Autónoma de Galicia no exercicio
de 2010.

Resolución do 26 de febreiro de 2010 pola
que se procede á publicación das subvencións
concedidas en virtude da Orde do 6
de febreiro de 2009, pola que se establecen
as bases que rexen as axudas para adquisición
de equipamento e actividades programadas
por asociacións xuvenís e entidades
prestadoras de servizos á xuventude.

OFERTA EMPREGO ADECCO

ADECCO SELECCIONA PEÓN INDUSTRIA CONSERVEIRA PARA A MARIÑA LUCENSE.

Discrición oferta:

Funcións:

Limpeza, viscerado e emparrillado do bonito.

Descarga de camións.

Limpeza da zona de traballo.

Ofrécese:

Contrato a media xornada.

Requisitos:

Imprescendíbel total dispoñibilidade  horaria.

Dispoñibilidade para traballar de xeito puntual semanalmente

Zona de risidencia Viveiro ou redores.

Ter experiencia en posto similar.

Intersados porse en contacto con :

ADECCO

C/ FONTE DOS RANCHOS, 46. LUGO
27004 LUGO
Tel. 982213170 – Fax 982213932

NOVAS DE INTERESE NO DOG 23 MARZO

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Corrección de erros.-Orde do 23 de febreiro
de 2010 pola que se regula a oferta de
prazas xuvenís dentro do programa Campaña
Verán-2010 e se procede á súa convocatoria.

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS
Corrección de erros.-Orde do 2 de marzo de
2010 pola que se regula a concesión de
subvencións aos concellos de Galicia para
a redacción de instrumentos de planeamento
urbanístico, durante o ano 2010.

Navegación de artigos