Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xaneiro, 2009”

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Decreto 13/2009, do 29 de xaneiro, de
medidas urxentes para a reparación dos
danos causados polo temporal acaecido en
Galicia a partir do 23 de xaneiro.

INFORMACIÓN DE INTERESE NOS BOLETÍNS E NO DOG

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Corrección de erros.-Orde do 17 de decembro
de 2008 pola que se establecen as
bases reguladoras das axudas para a
mellora da eficacia e sustentabilidade das
explotacións agrarias e para a incorporación
de novos activos agrarios, e se convocan
para o ano 2009.

AXENCIA DE PROTECCIÓN
DA LEGALIDADE URBANÍSTICA
Resolución do 23 de xaneiro de 2009 pola
que se lle dá publicidade ao Plan de Inspección
Urbanística para o ano 2009.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Junta de Galicia, para el desarrollo del I Plan Integral de Empleo de Galicia.
Advertisement

NOVAS DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se
establecen disposicións para a xestión do
Rexistro de Explotacións Agrarias de
Galicia, creado polo Decreto 253/2008, do
30 de outubro, e para a cualificación e
acreditación das explotacións agrarias
prioritarias.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 23 de xaneiro de 2009 pola
que se modifican as bases reguladoras das
liñas de apoio ao acceso e adecuación do
financiamento das pequenas e medianas
empresas, instrumentadas mediante convenio
de colaboración entre o Instituto
Galego de Promoción Económica (Igape),
as sociedades de garantía recíproca e as
entidades financeiras adheridas.

Resolución do 23 de xaneiro de 2009 pola
que se modifican as bases reguladoras das
axudas á internacionalización das empresas
galegas, adaptándoas ao Regulamento
(CE) 800/2008, do 6 de agosto, xeral de
exención por categorías.

OFERTA DE EMPREGO A POBRA DE BROLLÓN

O CONCELLO DE A POBRA DE BROLLÓN CONVOCA PRAZA DE TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO.

INTERESADOS/AS PINCHADE AQUÍ.

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 19 de xaneiro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas
para o fomento das producións agrarias
sustentables a través da implantación
do contrato de explotación sustentable
(CES).

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR
Orde do 20 de xaneiro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
de subvencións a entidades de
iniciativa social, para o desenvolvemento
de programas que contribúan a fomentar
a inclusión social e a integración no mercado
de traballo das persoas en situación
ou risco de exclusión social e se procede á
súa convocatoria.

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA
Orde do 9 de xaneiro de 2009 pola que se
modifica a Orde do 28 de abril de 2008
pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión de subvencións a
pequenas e medianas empresas galegas
para apoiar as accións de implantación e
certificación de modelos de xestión e a
elaboración e verificación de memorias de
responsabilidade social empresarial, así
como para a selección de entidades colaboradoras
que participarán na súa xestión,
e se procede á súa convocatoria (procedemento
IN514B).

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Orden TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
Corrección de erros.-Orde do 30 de decembro
de 2008 pola que se convocan, para o
exercicio do ano 2009, as subvencións destinadas
ás entidades locais para a
implantación e desenvolvemento de bancos
municipais de tempo, plans de programación
do tempo da cidade, plans de conciliación
local e/ou outras medidas municipais
de conciliación.

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE VIVENDA
E SOLO
Orde do 16 de xaneiro de 2009 polo que se
aproban as bases reguladoras polas que se
lles conceden axudas aos concellos de Galicia
para a contratación de persoal técnico
para a aplicación das normas do hábitat e se
procede á súa convocatoria para o ano 2009.

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
Resolución do 30 de decembro de 2008
pola que se publica o acordo do Consello
de Dirección do 23 de decembro de 2008,
polo que se modifican as bases reguladoras
para a selección de programas de
desenvolvemento rural e para a selección e
o recoñecemento dos grupos de desenvolvemento
rural como entidades colaboradoras
na xestión do programa Leader Galicia
2007-2013.

CURSOS CELGA

O CIM DE VIVEIRO AMPLÍA O PRAZO DO CURSO DE LINGUA GALEGA PARA OBTER O CERTIFICADO CELGA.

INTERESADOS/AS TEÑEN DE PRAZO ATA O 20 DE FEBREIRO.

MÁIS INFORMACIÓN NO 982550421//982562149//649990737

PRAZAS CONSORCIO

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

Anuncio do 14 de xaneiro de 2009 polo que se fan públicas as convocatorias dos procesos de selección, mediante concurso-oposición, para cubrir os postos da oferta complementaria de emprego público de persoal laboral fixo para o ano 2008 das galescolas deste consorcio.
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf:  – 01300D070P127.PDF

Anuncio do 14 de xaneiro de 2009 polo que se fan públicas as convocatorias dos procesos de selección, mediante concurso-oposición, para cubrir os postos da oferta complementaria de emprego público de persoal laboral fixo para o ano 2008 do persoal técnico dos centros de atención ás persoas maiores deste consorcio.
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf:  01300D071P127.PDF

Anuncio do 14 de xaneiro de 2009 polo que se fai pública a convocatoria do proceso de selección, mediante concurso-oposición, para cubrir os postos da oferta complementaria de emprego público de persoal laboral fixo para o ano 2008 do persoal técnico dos servizos centrais deste consorcio.
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf:  – 01300D072P128.PDF

Navegación de artigos