Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Agosto, 2009”

NOVAS DE INTERESE NO DOG E BOE

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA:


  Resolución do 25 de agosto de 2009 pola
que se convoca un curso básico de capacitación
para a categoría de policía dos corpos
de policía local.


 Publicado en el BOE:

 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

13985

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes por la que se convocan subvenciones para el retorno voluntario de personas inmigrantes.

14021

Resolución de 7 de julio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convocan subvenciones en el año 2009 para la realización de un programa específico de formación e inserción laboral a favor de jóvenes desempleados con dificultades para su inserción o recualificación profesional
Advertisement

NOVAS DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS
Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se
regula a construción e a xestión dos vertedoiros
no ámbito da Comunidade Autónoma
de Galicia.


Orde do 18 de agosto de 2009 pola que se
modifica a Orde do 13 de decembro de
2006 pola que se regula a cédula de rehabilitación
de calidade e se determina a
finalización do prazo de presentación de
solicitudes.


Orde do 18 de agosto de 2009 pola que se
dá publicidade ao esgotamento de crédito
para subvencións en conxuntos históricos,
para familias e institucións sen fin de lucro,
establecida na Orde do 18 de febreiro de
2009 da Consellería de Vivenda e Solo.


AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
Resolución do 10 de agosto de 2009 pola
que se publica o resultado do proceso de
selección da segunda convocatoria de programas
de desenvolvemento rural e de
grupos de desenvolvemento rural como
entidades colaboradoras na xestión do
programa Leader Galicia 2007-2013.

OFERTA CONCELLO DE BURELA

CONTRATACIÓN COMO PERSOAL LABORAL NON PERMANENTE EN SUBSTITUCIÓN DE TRABALLADORA CON DEREITO A RESERVA DO POSTO DE TRABALLO DUN/UNHA LICENCIADO/A EN PEDAGOXÍA PARA A UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ DO CONCELLO DE BURELA.

Prazo presentación: 8 días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio (publicado o 25 de agosto no progreso).

Bases reitoras: no Rexistro Xeral do Concello de Burela.

NOVAS DE INTERESE NO DOG E BOE

CONSELLERÍA DO MAR

Orde do 14 de agosto de 2009 pola que se
fai pública a ampliación do importe existente
para a concesión das axudas aos
investimentos en transformación e comercialización
de produtos procedentes da
pesca, do marisqueo e da acuicultura,
cofinanciadas co Fondo Europeo da Pesca,
convocadas pola Orde do 12 de febreiro de 2009.

Disponible aquí en formato PDF


CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO

Resolución do 6 de agosto de 2009, da
Dirección Xeral de Promoción e Difusión
da Cultura, pola que se fan públicos os
códigos de identificación do censo de asociacións
e entidades culturais de Galicia,
correspondentes ao segundo trimestre do ano 2009.Publicado hoy en el BOE:

M INISTERIO DE LA PRESIDENCIA


13781

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.OFERTA DE EMPREGO

ANUNCIO PUBLICADO NO PROGRESO DO 19 DE AGOSTO.

CONCELLO DE BURELA

OBXECTO: CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN / UNHA MEDICO/A PARA A UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS DO CONCELLO DE BURELA. (Lugo).

Prazo: 5 días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación deste anuncio. Se o último día do prazo é inhábil, trasladarase ao primeiro hábil seguinte.

Bases: no Rexistro Xeral do Concello de Burela.

PUBLICADO NO BOE DE HOXE

Publicado en el BOE

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Empleo. Medidas urgentes

Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales.

Disponible aquí en formato PDFMINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas

Orden ITC/2272/2009, de 12 de agosto, por la que se modifica la Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización durante el período 2007-2013.MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas

Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convocan ayudas a administraciones públicas españolas y entidades privadas sin ánimo de lucro de nacionalidad española para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios.NOVAS DE INTERESE NO DOG

Orde do 10 de agosto de 2009 pola que se establece unha segunda convocatoria de axudas para o alumnado de formación profesional de centros docentes públicos e centros docentes concertados da Comunidade Autónoma de Galicia que participen en estadías en empresas de ámbito transnacional durante o ano 2009.

 

Orde do 13 de agosto de 2009 pola que se fai pública a ampliación dos importes existentes para a concesión das axudas previstas na Orde do 29 de decembro de 2008 pola que se establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2009, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación, e se procede á súa convocatoria.

 

Resolución do 3 de agosto de 2009 pola que se anuncia a convocatoria pública para a selección de 17 empresas para participar no programa de asesoramento e acompañamento individualizado dentro do programa Consolida de información e asesoramento ás mulleres emprendedoras de Galicia.

NOVAS DE INTERESE NO DOG

SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER

Resolución de 6 de agosto de 2009 pola que se establece o procedemento de concesión e pago da axuda económica establecida no artículo 27 da Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
Dispoñibel aquí en formato PDF

NOVAS DE INTERESE NO DOG E BOE


Publicado en el BOE

JEFATURA DEL ESTADO

Protección por desempleo e inserción

Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción.
Publicado en el DOG

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

Orden de 20 de julio de 2009 por la que se regulan los contenidos de los estudios de minimización de la producción de residuos que deben presentar los productores de residuos de Galicia.
Disponible aquí en formato PDFCONSELLERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Orden de 10 de agosto de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a empresas turísticas para el fomento del turismo en el medio rural, y se procede a su convocatoria para el año 2009 (CT983E).

Disponible aquí en formato PDF

NOVAS DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

Orde do 10 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a empresas privadas para a creación e mellora de establecementos turísticos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2009 (CT983G).
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: 

 – INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Resolución do 7 de agosto de 2009 pola que se amplía o prazo do artigo 18 da Resolución do 6 de xuño de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións e axudas a proxectos de aforro e eficiencia enerxética e proxectos de enerxía renovables de Galicia, correspondentes ao exercicio 2008, e ao abeiro dos convenios subscritos entre o IDAE e o Inega os días 2 e 3 de xullo de 2008.
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: 

 SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER

Resolución do 3 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións para o apoio ao emprendemento feminino (programa Emega) e se procede á súa convocatoria.
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: 

 PARA MAIS INFORMACIÓN PICA EIQUÍ

Navegación de artigos