Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Maio, 2009”

NOVAS DE INTERESE DOG E BOLETÍNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Resolución do 25 de maio de 2009, da
Dirección Xeral de Montes, pola que se
procede a dar publicidade aos prazos de
presentación de solicitude de pagamento
da prima de mantemento para o ano
2009, dos expedientes de axudas concedidas
ao abeiro da Orde do 13 de maio de
2005, de fomento da forestación de terras
agrícolas, da Orde do 9 de maio de 2007,
de axudas para o fomento das frondosas
caducifolias e da Orde do 11 de xuño de
2007, de axudas para o fomento da primeira
forestación de terras non agrícolas.

CONSELLERÍA DO MAR
Orde do 27 de maio de 2009 pola que se
amplía o prazo para a resolución de concesión
das axudas para a realización de proxectos
piloto dirixidos á adquisición e difusión
de novos coñecementos técnicos levados
a cabo por unha entidade en cooperación
cun organismo científico ou técnico (con
financiamento do Fondo Europeo de Pesca)
convocadas pola Orde do 20 de outubro de
2008 pola que se establecen as bases e se
regula o procedemento da súa concesión,
correspondente á convocatoria de 2009.

Orde do 27 de maio de 2009 pola que se
amplía o prazo para a resolución de concesión
das axudas para a realización de
proxectos de transformación de buques
pesqueiros para a súa reconversión, con
fins de formación ou de investigación no
sector pesqueiro ou para actividades distintas
da pesca, por organismos públicos
ou semipúblicos (con financiamento do
Fondo Europeo de Pesca) convocadas
pola Orde do 20 de outubro de 2008 pola
que se establecen as bases e se regula o
procedemento da súa concesión, correspondente
á convocatoria de 2009.

MINISTERIO DE FOMENTO

Orden FOM/1370/2009, de 7 de mayo, por la que se otorgan las ayudas a las sociedades de garantía recíproca que operan en el sector del transporte por carretera reguladas por la Orden FOM/3743/2004, de 28 de octubre.

Orden FOM/1371/2009, de 7 de mayo, por la que se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio.
Advertisement

NOVAS DE INTERESE DOG E BOLETÍNS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Orden ITC/1347/2009, de 22 de mayo, por la que se modifica la Orden ITC/1044/2007, de 12 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el período 2007-2012.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Excma. Deputación Provincial
ANUNCIO E BASES QUE REGULAN A
SELECCIÓN DE ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS
SEN ANIMO DE LUCRO PARA A DOTACIÓN DE
CONTIDOS DE AULAS DE INTERPRETACIÓN DA
NATUREZA E A PARTICIPACIÓN EN REDES DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, NO MARCO DO
PROXECTO LUGO2.

CONVOCATORIA DO CURSO “ÁREA FORMATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DA XESTIÓN LOCAL”.
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO – ESCOLA PARA AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS CAIXANOVA, DIRIXIDO
AOS CARGOS ELECTOS LOCAIS DA PROVINCIA DE LUGO

OFERTAS DE CIMO EMPREGO

DOCENTE DE ALIMENTACIÓN PARA FOZ.

NÚMERO OFERTA: 971495

Empresa de formación precisa persoal para impartir cursos do sector alimenticio. Imprescindible experiencia mínima de tres anos no sector e titulación relacionada (Dietética, Restauración, Aloxamento, Educación Infantil….

MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. VALADOURO.

NÚMERO DA OFERTA: 971567

Realizará obradoiros de prensa,radio e fotografía con alumnos/as de 5º,, 6º de primaria e da ESO, durante dúas horas diarias, no verán. Imprescindible titulación de Monitor/a de Ocio e Tempo Libre  experiencia con grupos de nenos/as.

MONITOR/A DE OCIO E TEMPO LIBRE. XERMADE.

NÚMERO OFERTA: 971563.

Traballará en campamentos urbanos e realizará obradoiros lúdicos con nenos de 5 a 13 anos. Necesaria titulación de Monitor/a de Ocio e Tempo libre e experiencia en coordinación de grupos e en manualidades, así coma permiso de conducir clase B.

INTERESADOS/AS CHAMAR AO 902116039 DANDO O NÚMERO DA OFERTA.

OFERTA DE EMPREGO CONCELLO BURELA

OBXECTO: CONTRATACIÓN COMO PERSOAL LABORAL NON PERMANENTE (CONTRATO DE INTERINIDADE) DUN/UNHA EDUCADOR/A SOCIAL PARA O DESEMPEÑO DE FUNCIÓNS DE PREVENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL NA UNIDADE PREVENTIVO-ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS DO CONCELLO DE BURELA.

PRAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES E MÉRITOS: 8 días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación deste anuncio (publicado no progreso do 27 de maio). Se o último día do prazo é inhábil, trasladarase ao primeiro hábil seguinte.

BASES REITORAS: Están a disposición dos/as interesados/as no Rexistro Xeral do Concello de Burela.

NOVAS DE INTERESE NO DOG E BOE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Resolución do 6 de maio de 2009 pola que
se procede á publicación dos requirimentos
de emenda de documentación das solicitudes
presentadas ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións destinadas a entidades de
dereito público e privado, sen ánimo de
lucro, para impulsar a realización de
actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento
e implantación da Sociedade da Información
na Comunidade Autónoma de Galicia,
no marco do Plan Estratéxico Galego da
Sociedade da Información e o Plan Avanza
(código de procedemento IN521C) ( Diario
Oficial de Galicia número 11, do 16 de
xaneiro de 2009).

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Resolución de 22 de abril de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2009.

OFERTA AZAFATA/O VIVEIRO

AZAFATA/O SOLO 29.5.09 17-20.30 h VIVEIRO

Fecha de la oferta martes, 26 mayo 2009
Núm. inscripciones 4
Canal Field Marketing
Categoría Promotor/a
Agencia Eurovendex Coruña
Provincia Lugo
Localidad LUGO

Eurovendex selecciona azafata/o para el viernes dia 29.5.09 .Las funciones a desarrollar serían: -Informar al público sobre la promocion -Realizar informe de actividad SE OFRECE: Formación a cargo de la empresa Buen ambiente de trabajo Contrato laboral

Requisitos

Disponibilidad: Interés en puestos de atención al público y/o ventas buena presencia

Teléfono de contacto: 981 132 869

NOVA DE INTERESE NO DOG

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 18 de maio de 2009 pola
que se fai pública a ampliación do límite
de crédito dispoñible para as axudas ás
iniciativas de difusión solicitadas ao abeiro
da base reguladora dos incentivos a proxectos
colaborativos de carácter empresarial
(procedemento IG114-artigo 4).

OFERTA CONCELLO DE ALFOZ

3 CONDUTORES DE VEHÍCULO MONTOBOMA.

2 ANIMADORES/AS DE TURISMO.

CONTRATO LABORAL TAMPORAL.

O prazo de presentación de solicitudes será de 8 días naturais contados dende o día seguinte do da publicación deste anuncio (progreso 24 de maio). Se o último día do prazo é inhábil, trasladarese ao primeiro hábil seguinte.

BASES REITORAS: Están a disposición dos/as intererados/as no Rexistro Xeral do Concello de Alfoz.

NOVAS DE INTERESE DOG E BOLETINS

ACADEMIA GALEGA
DE SEGURIDADE PÚBLICA
Resolución do 15 de maio de 2009 pola
que se convoca un curso de capacitación
para a escala técnica, categoría de intendente,
dos corpos de policía local.

Resolución do 15 de maio de 2009 pola
que se convoca un curso sobre organización
do traballo.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Corrección de errores del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el estatuto del trabajo autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el registro estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL

Y MARINO

Resolución de 6 de mayo 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se convocan, para el ejercicio 2009, ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural.

Orden ARM/1287/2009, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional, en el marco de la red rural nacional, y se convocan las correspondientes al ejercicio 2009.

Orden ARM/1288/2009, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para los proyectos piloto en el marco de la red rural nacional y se convocan las correspondientes al ejercicio 2009.

Excma. Deputación Provincial
CONVOCATORIA ACCIÓNS FORMATIVAS INCLUÍDAS NO PLAN DE SAÚDE E PREVENCIÓN PARA O ANO 2009

OFERTA DE SANTA LUCÍA

SANTALUCÍA SEGUROS

SELECCIONA PERSOAL NA MARIÑA.

Non é imprescendíbel experiencia previa.

Formación a cargo da empresa.

Xornada completa.

REQÚIRESE:

Bacharelato superior ou equivalente.

Capacidade de comunicación.

Afán de superación.

OFRÉCESE:

Retribución fixa + variábel dende o primeiro día.

Interesados/as: contactar ao teléfono: 608 732 106

ou no 982 58 54 81 Sr. Pérez (Recursos Humanos).

Navegación de artigos