Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Abril, 2010”

NOVAS DE INTERESE DOG 30 ABRIL

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Resolución do 23 de abril de 2010, da
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se
regulan as bases para a concesión das axudas
á conciliación da vida familiar e laboral
como medida de fomento da corresponsabilidade
para os traballadores que se
acollan á redución da súa xornada de traballo
e se procede á súa convocatoria.

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS
Orde do 23 de abril de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras e se convocan
subvencións para establecer servizos
de transporte público nocturno a lugares
de lecer baixo a marca NoiteBús.

Resolución do 20 de abril de 2010, da
Dirección Xeral de Mobilidade, pola que
se convocan para o ano 2010 as axudas a
transportistas autónomos de mercadorías
por estrada que abandonen a actividade.

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO
Orde do 21 de abril de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións a entidades privadas
para a potenciación e mellora do turismo
mediante axudas para a mellora da infraestrutura
de hoteis (grupo I) da Comunidade
Autónoma de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2010 (CT989A).

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 23 de abril de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras do programa
de promoción da integración laboral
das persoas con discapacidade na
empresa ordinaria, cofinanciado polo
Fondo Social Europeo, e do programa de
emprego con apoio, como medida de
fomento do emprego de persoas con discapacidade
no mercado ordinario de traballo,
e se procede á súa convocatoria para o
ano 2010.

Advertisement

NOVAS DE INTERESE NO DOG 29 ABRIL

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Resolución do 14 de abril de 2010, da
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica, pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións para potenciar o desenvolvemento
do sector empresarial da sociedade
da información, no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2010,
cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (Feder), e se
procede á súa convocatoria (procedemento
administrativo PR520A).

Resolución do 15 de abril de 2010, da
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica, pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións aos proxectos de cooperación
empresarial para o fomento da empresa
dixital no ámbito do Plan Avanza na
Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2010, cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional
(Feder), e se procede á súa convocatoria
(procedemento administrativo PR519A).

Resolución do 23 de abril de 2010, da
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que
se regulan as bases para a concesión das
subvencións destinadas ás entidades
locais de Galicia dirixidas a favorecer e
dinamizar o compromiso coa igualdade
entre mulleres e homes e coa prevención e
o tratamento integral da violencia de
xénero, e se procede á súa convocatoria.

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO
Orde do 21 de abril de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións para empresas
privadas e entidades sen ánimo de lucro
que realicen actividades de conservación,
protección e difusión do Camiño de Santiago
e se procede á súa convocatoria para
o ano 2010.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 15 de abril de 2010 pola
que se lle dá publicidade ao acordo do
Consello de Dirección do Instituto Galego
de Promoción Económica (Igape), que
aproba as bases reguladoras das axudas
do Instituto Galego de Promoción Económica
á reorientación e competitividade
das pemes galegas, en parte cofinanciadas
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, no marco do Programa Operativo
Feder Galicia 2007-2013, e se procede
á súa convocatoria en réxime de concorrencia
competitiva.

OFERTAS DE EMPREGO

COORDINADOR/A  DEPORTIVO/A PARA ORTIGUEIRA

Exercerá funcións de dirección e coordinación dun equipo de persoas, e tamén labores como monitor/a.

Imprescendíbel titulación na rama do deporte (INEF ou TAFAD) e coche.

Interesados chamar ao 902116039 dando o seguinte número de referencia: 973987

NOVAS DE INTERESE DOG E BOE 28 DE ABRIL

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 22 de abril de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras do Programa
para a promoción do emprego
autónomo, cofinanciado polo Fondo
Social Europeo, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por el que se modifica la de 11 de marzo de 2010, por la que se convocan subvenciones para el retorno voluntario de personas inmigrantes y se amplía el plazo de presentación de solicitudes para participar en la misma.

OFERTA EMPREGO VIVEIRO

Auditor de Establecimiento

Fecha de la oferta lunes, 26 abril 2010
Núm. inscripciones 21
Canal Field Marketing
Agencia A PLUS FIELD MARKETING, S.L.
Provincia Lugo
Localidad

Viveiro

A plus field MARKETING, selecciona un candidato para la realización de un estudio de gestión en punto de venta. La campaña esta organizada para cinco días de acción en dicha localidad. Interesados o interesadas inscribirse en la oferta indicando el puesto requerido.

Requisitos

Sexo: indiferenteVehículo propio: indiferenteEdad mínima: 25Teléfonos de contacto: 902930530//913881187 Persona Dinamica, responsable y con dotes comunicattivas (no ventas) y experiencia en atención al cliente conocimientos de informatica

NOVAS DE INTERESE DOG E BOP 27 ABRIL

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Corrección de erros.-Resolución do 12
abril de 2010, da Secretaría Xeral da
Emigración, pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión das axudas
extraordinarias a emigrantes galegos
retornados e aos seus familiares e se procede
á súa convocatoria para o ano 2010.

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS
Bases que regulan a concesión dunha subvención en réxime de concorrencia competitiva para a promoción e desenvolvemento sostible dos soutos de castaños e a comercialización da castaña. Valorización anbiental, social e económica dos recursos propios do medio rural.

SUBVENCIÓNS VIXENTES ABRIL

SUBVENCIÓNS ABRIL 2010  

Consellería de Traballo e Benestar

  Ø      AUTOEMPREGO o       Iniciativas de emprego: ILES-IER. Procedemento de cualificación e inscrición rexistral.

Prazo de presentación: Indefinido.DOG Nº 18, do 27 de xaneiro do 2000.

o       Subvencións para a posta en práctica en Galicia durante os anos 2010 e 2011 de programas integrados para o emprego.

Prazo de presentación: Un mes desde o día seguinte ó da publicación desta orde no DOG.

DOG Nº 65, do 8 de abril do 2010.

  Ø      CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA o   

    Subvencións para a posta en práctica en Galicia durante os anos 2010 e 2011 de programas integrados para o emprego.

Prazo de presentación: Un mes desde o día seguinte ó da publicación desta orde no DOG.

DOG Nº 65, do 8 de abril do 2010.

  Ø      ESCOLAS OBRADOIRO, CASAS DE OFICIOS E OBRADOIROS DE EMPREGO, UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO

  o       Subvención para a creación de escolas obradoiro e casas de oficios, de obradoiros de emprego e de unidades de promoción e desenvolvemento.

Prazo de presentación: Remata o 15 de xuño do 2010.

DOG Nº 58, do 26 de marzo do 2010.

  
Ø      PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

o       Axudas para actividades de fomento da prevención de riscos laborais.

Prazo de presentación: Un mes desde o día seguinte ó da publicación desta orde no DOG.

DOG Nº 56, do 24 de marzo do 2010.

  Ø      PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 

o       Subvencións para a contratación, por órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, de traballadores para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.

Prazo de presentación: Finalizará o 22 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.

DOG Nº 54, do 22 de marzo do 2010. 

o       Subvencións para a contratación, por órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, de axentes de emprego e unidades administrativas de apoio.

Prazo de presentación: Finalizará o 22 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.DOG Nº 54, do 22 de marzo do 2010.

o       Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais.

Prazo de presentación: Finalizará o 22 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.

DOG Nº 54, do 22 de marzo do 2010.

  
Instituto de Crédito Oficial 

Ø      LIÑAS DE FINANCIACIÓN 

o       Liña ICO – Inversión Nacional 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. 

o       Liña ICO – Emprendedores 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. 

o       Liña ICO – Inversión Internacional 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. 

o       Liña ICO – Liquidez 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. 

o       Liña ICO – Economía sostenible 2010.

Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

  Instituto Galego de Promoción Económica 

Ø      LIÑAS DE FINANCIAMENTO

 o       Liña Microempresas 2009.

Prazo de presentación: Finalizará o 30 de xuño de 2010.DOG Nº 15, do 25 de xaneiro de 2010. 

o       Liña PEME Xove 2009.

Prazo de presentación: Finalizará o 30 de xuño de 2010.DOG Nº 15, do 25 de xaneiro de 2010.

 o       Liña PEME Competitiva 2009.

Prazo de presentación: Finalizará o 30 de xuño de 2010.

DOG Nº 15, do 25 de xaneiro de 2010.

  Ø      SUBVENCIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA 

o       RE-EMPRENDE 2010 – Proxectos de creación de empresas ou investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores.

Prazo de presentación: Finalizará o 30 de novembro de 2011.DOG Nº 65, do 8 de abril de 2010.   

NOVAS DE INTERESE DOG 26 ABRIL

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Acordo do 8 de abril de 2010 polo que se
establece o Plan de protección civil de
atención ao peregrino 2010 (PAP 2010).

Resolución do 20 de abril de 2010 pola
que se aproban as bases reguladoras para
a concesión de subvencións a concellos de
Galicia, en réxime de concorrencia competitiva,
para a realización de obras de construción,
mellora, acondicionamento e
reforma de instalacións e espazos deportivos
e pola que se convocan as correspondentes
ao ano 2010.

Resolución do 20 de abril de 2010 pola
que se aproban as bases reguladoras para
a concesión de subvencións a concellos de
Galicia, en réxime de concorrencia competitiva,
para a adquisición de equipamentos
deportivos e pola que se convocan as
correspondentes ao ano 2010.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 14 de abril de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións para o financiamento
de proxectos de innovación tecnolóxica
relacionados co Xacobeo 2010,
cofinanciados polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (Feder), no
marco do Programa operativo Feder Galicia
2007-2013, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010.

NOVAS DE INTERESE DOG 23 ABRIL

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 15 de abril de 2010 pola
que se lle dá publicidade ao acordo do
Consello de Dirección do Instituto Galego
de Promoción Económica (Igape), que
aproba as bases reguladoras das axudas
do Instituto Galego de Promoción Económica
aos proxectos de consultoría externa
dirixidos á análise económico-financeira
das pequenas e medianas empresas, e se
procede á súa convocatoria en réxime de
concorrencia non competitiva.

III ANIVERSARIO DO BLOGUE

images3.jpg

Un día coma hoxe naceu este blogue de información socio laboral, xestionado dende o Servizo de Orientación Laboral do Concello de Viveiro.

A súa finalidade e transmitir información relacionada coa formación, o emprego e subvencións que podan ser de interese para as empresas, entidades públicas e sen ánimo de lucro.

O blogue foi visitado nestes tres anos por 54361 usuarios/as e na enquisa de valoración do mesmo tivo unha boa puntuación.

Quero aproveitar este aniversario para recordarlles ás empresas que este blogue está a súa disposición non so como fonte de información senón como unha ferramenta gratuíta para a difusión das súas necesidades de persoal.

Para calquera información ampliada ao respecto do blogue ou de calquera servizo dependente do Departamento de  Orientación Laboral poden contactar o Técnico responsábel José Manuel Campal Fernández no seguinte teléfono: 982 560 128 ext 155 ou no correo electrónico sgc@viveiro.es

Navegación de artigos