Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Outubro, 2010”

NOVAS DE INTERESE DOG 29 OUTUBRO

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS
Orde do 22 de outubro de 2010 pola que
se amplía o prazo de presentación da
documentación de xustificación establecido
na Orde do 14 de maio de 2010, pola
que se establecen as bases reguladoras
para a concesión de axudas a fundacións,
asociacións e outras entidades ou institucións
sen ánimo de lucro para o financiamento
de proxectos en materia de xestión
de residuos, mitigación ou adaptación ao
cambio climático e implantación e mantemento
no sistema comunitario de xestión e
auditoría ambientais (EMAS), ao tempo
que se fai pública a súa convocatoria para
os anos 2010 e 2011.

Orde do 22 de outubro de 2010 pola que se
amplía o prazo de presentación da documentación
de xustificación establecido na
Orde do 22 de xullo de 2010, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión
de axudas a entidades locais de Galicia
para o financiamento de proxectos en
materia de xestión de residuos, mitigación
ou adaptación ao cambio climático,
implantación e mantemento no sistema
comunitario de xestión e auditoría ambientais
(EMAS), así como outras actuacións de
carácter ambiental, e se fai pública a súa
convocatoria para o ano 2010.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 26 de outubro de 2010 pola que se
modifica o artigo 17.1º do anexo I da Orde
do 28 de abril de 2010, pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións ás asociacións de comerciantes
sen fins de lucro, para a incentivación da
demanda comercial e desenvolvemento
equilibrado dos eixes comerciais, en desenvolvemento
do Plan Ágora, agora Recomercia
2010-2013, e se procede á súa
convocatoria (IN220A-presentación electrónica).

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO
Orde do 25 de outubro de 2010 pola que
se modifica a Orde do 28 de maio de
2010, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, de subvencións
a concellos con destino ao apoio ás
festas populares e a outros eventos de contido
turístico. (Procedemento CT982D).

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 22 de outubro de 2010 pola que se
fai pública a ampliación da dotación orzamentaria
para a concesión das axudas establecidas
na Orde do 7 de maio de 2010,
pola que se establecen as bases reguladoras
do programa das iniciativas emprendedoras
e de emprego (I+E+E), cofinanciado polo
Fondo Social Europeo, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2010.

Advertisement

NOVAS DE INTERESE DOG 28 OUTUBRO

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Resolución do 20 de outubro de 2010, da
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica, pola que se amplía o
prazo de presentación da documentación
xustificativa establecido na Resolución do
15 de xuño de 2010 pola que se convocan as
subvencións destinadas a entidades sen ánimo
de lucro, para actuacións de difusión da
Sociedade da Información na Comunidade
Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
(Feder) e polo Plan Avanza, e se procede
á súa convocatoria para 2010 (procedemento
administrativo PR521A).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Orde do 20 de outubro de 2010 pola que
se modifica o artigo 15 a) das ordes do 20
de abril e do 28 de decembro de 2007
polas que se regulaba a concesión de subvencións
aos concellos de Galicia para a
redacción de instrumentos de planeamento
urbanístico durante os anos 2007 e
2008 respectivamente.

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
Resolución do 22 de outubro de 2010 pola
que se modifica a Resolución do 28 de
xullo de 2010 pola que se convoca e se
regula a concesión de subvencións aos
concellos da Comunidade Autónoma de
Galicia para o financiamento de gastos
correntes das súas oficinas municipais de
información aos consumidores (OMIC)
para o ano 2010.

NOVAS DE INTERESE DOG E BOE 27 OUTUBRO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 25 de outubro de 2010 pola que se
amplía a dotación orzamentaria e o prazo de
xustificación da subvención convocada ao
abeiro da Orde do 22 de xullo de 2010, pola
que se establecen as bases reguladoras para
a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións a concellos de
Galicia para a adecuación e modernización
de equipamentos comerciais en desenvolvemento
do Plan Ágora, agora Re-comercia
2010-2013, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010. (Código de procedemento
IN223A-presentación electrónica).

Orde do 25 de outubro de 2010 pola que se
amplía a dotación orzamentaria da Orde
do 3 de xuño de 2010 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións para o fomento da creación e
expansión de cadeas sucursalistas, da
mellora dos establecementos comerciais e
da súa imaxe, en desenvolvemento do Plan
Ágora, agora Re-comercia, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2010. (Código
de procedemento IN217A-presentación
electrónica).

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
Orde do 19 de outubro de 2010 pola que se
fai pública a ampliación da dotación orzamentaria
para a concesión das axudas
establecidas no programa para a promoción
da integración laboral das persoas
con discapacidade en centros especiais de
emprego, regulado na Orde do 27 de abril
de 2010.

Orde do 19 de outubro de 2010 pola que se
fai pública a ampliación da dotación orzamentaria
para a concesión das axudas
establecidas na Orde do 2 de xuño de 2010
pola que se establecen as bases reguladoras
do programa de incentivos para promover
a afiliación á Seguridade Social das persoas
cotitulares ou titulares de explotacións
agrarias, cofinanciado polo Fondo
Social Europeo, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 21 de outubro de 2010 pola que
se amplía o prazo de xustificación da primeira
anualidade establecida na Orde do
5 de xullo de 2010 pola que se establecen
as bases e se convocan axudas para creación
e mellora de empresas de aproveitamentos
forestais.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de 30 de septiembre de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2010.

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones para el retorno voluntario de personas inmigrantes.

COMERCIAIS TELEFÓNICA MÓBIL RIBADEO

http://www.infojobs.net/seleccionar/comerciales-telefonia-movil/of-i8c49a47f92462c9f78874dca9a4420

 PICA NA LIGAZÓN PARA VER A OFERTA.

TÉCNICO DE MANTEMENTO A MARIÑA

http://www.infojobs.net/seleccionar/tecnico-mantenimiento/of-idca8a0343844e5a97a7a0923824831

PICA NA LIGAZÓN PARA VER A OFERTA.

COMERCIAL DE SEGUROS A MARIÑA

http://www.infojobs.net/seleccionar/asesor-comercial/of-iff6637f9da4dd3ab1f88a8a6835856

OFERTA NA MARIÑA COMERCIAL DE SEGUROS

OFERTA DE EMPREGO AS PONTES

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mando-intermedio-taller-y-obra/a-corunna/1237817/?utm_campaign=prueba&utm_source=agregador&utm_medium=jobrapido&utm_term=candidato#

OFERTA DE EMPREGO PARA AS PONTES

MANDO INTERMEDIO TALLER  E OBRA

NOVAS DE INTERESE DOG DÍA 25 OUTUBRO

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Resolución do 19 de outubro de 2010, da
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se
amplía a dotación orzamentaria da Resolución
do 23 de abril de 2010, pola que se
regulan as bases para a concesión das axudas
á conciliación da vida familiar e laboral
como medida de fomento da corresponsabilidade
para os traballadores que se acollan á
redución da súa xornada de traballo.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 15 de outubro de 2010 pola que se
modifica o artigo 16 do anexo I da Orde do
14 de abril de 2010 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións para o financiamento de proxectos
de innovación tecnolóxica relacionados
co Xacobeo 2010, cofinanciadas polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
(Feder), no marco do Programa operativo
Feder Galicia 2007-2013, e se procede
á súa convocatoria para o ano 2010, modificada
pola Orde do 3 de agosto de 2010.

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 14 de outubro de 2010 pola que
se fai pública a ampliación da dotación
orzamentaria para a concesión das axudas
establecidas na Orde do 22 de abril de
2010 pola que se establecen as bases reguladoras
do Programa para a promoción
do emprego autónomo, cofinanciado polo
Fondo Social Europeo, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2010.

Orde do 14 de outubro de 2010 pola que se
fai pública a ampliación da dotación orzamentaria
para a concesión das axudas
establecidas na Orde do 7 de maio de 2010
pola que se establecen as bases reguladoras
do Programa das iniciativas emprendedoras
e de emprego (I+E+E), cofinanciada
polo Fondo Social Europeo, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2010.

NOVAS DE INTERESE DOG 21 OUTUBRO

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Resolución do 5 de outubro de 2010, da
Secretaría Xeral para o Deporte, pola que
se conceden subvencións a concellos de
Galicia ao abeiro da Resolución do 5 de
agosto de 2010 (Diario Oficial de Galicia
número 154, do 12 de agosto), pola que se
modifican as bases contidas na Resolución
do 20 de abril de 2010, pola que se aproban
as bases reguladoras para a concesión
de subvencións a concellos de Galicia, en
réxime de concorrencia competitiva, para
a realización de obras de construción,
mellora, acondicionamento e reforma de
instalacións e espazos deportivos no ano
2010, e se procede a unha nova convocatoria
para o ano 2010.

Resolución do 18 de outubro de 2010, da
Secretaría Xeral para o Deporte, pola que
se establecen as bases reguladoras para a
concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia non competitiva, a clubs
deportivos e agrupacións deportivas escolares
de Galicia, para o desenvolvemento
de actividades deportivas.

Resolución do 18 de outubro de 2010, da
Secretaría Xeral para o Deporte, pola que
se amplían os prazos de xustificación das
subvencións establecidos nas resolucións
do 4 de agosto de 2010 pola que se convocan
subvencións a concellos, en réxime de
concorrencia competitiva, para a adquisición
de equipamentos deportivos no ano
2010 ( Diario Oficial de Galicia número
153, do 11 de agosto) e do 5 de agosto de
2010 pola que se convocan subvencións a
concellos, en réxime de concorrencia competitiva,
para a realización de obras de
construción, mellora, acondicionamento e
reforma de instalacións e espazos deportivos
no ano 2010 ( Diario Oficial de Galicia
número 154, do 12 de agosto).

NOVAS DE INTERSE DOG 20 OUTUBRO

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Resolución do 23 de setembro de 2010 pola
que se procede á publicación das subvencións
concedidas en virtude da Orde do 11
de marzo de 2010 pola que se establecen as
bases polas que se rexerá a concesión de
subvencións a entidades de iniciativa
social para investimento, mantemento e
promoción de actividades e programas na
área de servizos sociais comunitarios.

Navegación de artigos