Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Abril, 2007”

¿QUÉ É UN PROGRAMA EXPERIMENTAL DE EMPREGO?

 DEFINICIÓN

Os Programas Experimentais de Emprego regulados pola Orde TAS 2643/2003 do 18 de setembro teñen por obxecto o desenvolvemento de plans integrais de emprego que combinen accións de diversa natureza como: información, orientación e asesoramento, formación, práctica laboral e mobilidade xeográfica.

Nos plans integrais establécense obxectivos cuantitativos previstos de inserción laboral dos participantes desempregados.

COLECTIVOS 

Os colectivos considerados como prioritarios na definición anual do Plan de Acción para o Emprego son:

 1. Persoas con discapacidade.
 2. Persoas inmigrantes.
 3. Mulleres con problemas de integración laboral.
 4. Persoas desempregadas en risco de exclusión social.
 5. Perceptores de subsidios e prestacións por desemprego, da renda activa de inserción ou da renda de integración social de Galicia.

 OBXECTIVOS

Os programas establecerán obxectivos cuantificados de inserción laboral das persoas desempregadas participantes nelas, de polo menos o 35% dos demandantes de emprego atendidos durante o desenvolvemento do Programa.

Con carácter xeral, considerarase que a inserción laboral se acadou cando, durante a vixancia do Plan, o desempregado sexa contratado como traballador por conta allea por unha duración non inferior a seis meses.

Advertisement

Cursos FIP en Viveiro

Están programados os seguintes cursos FIP no concello de Viveiro:

Auxiliar de Axuda a Domicilio (460 horas) código SPAS30 no Centro Fundación Municipal para o Emprego. Concello de Viveiro.

Mantedor Reparador de edificios ( 585 horas) código EOXX02 no Centro Fundación Municipal para o Emprego. Concello de Viveiro.

Se estás interesado/a  ou queres máis información pónte en contacto nos seguintes teléfonos: 982560153//982560128

Celador Sanitario (264 horas) código SACA10 no Instituto de Formación e Estudos Sociais (IFES) de Viveiro

Auxiliar de Enfermería en Xeriatría (599 horas) código SACA30 no Instituto de Formación e Estudos Sociais (IFES) de Viveiro.

Se estás interesado/a ou queres máis información chama ao seguinte teléfono: 982577171.

ESCOLA OBRADOIRO PAZO DA MISERICORDIA

Os programas de Escolas Obradoiro, Casas de Oficios e Obradoiros de Emprego configúranse como programas mixtos de emprego e formación que teñen por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, mediante a realización de obras ou servizos de interese xeral e social que lle posibiliten ao alumnado traballador a realización dun traballo efectivo que procure a súa cualificación profesional e favoreza a súa inserción laboral. 

As Escolas Obradoiro son unidades de carácter temporal onde se alterna a aprendizaxe co traballo produtivo en actividades relacionadas coa recuperación do Patrimonio histórico, artístico, cultural ou natural; coa rehabilitación  de contornos urbanos ou do ambiente, coa recuperación e acondicionamento de infraestructuras de titularidade pública que sirvan de base para os centros de iniciativas empresariais.

Os destinatarios son mozos e mozas menores de vinte e cinco anos inscritos como demandantes de emprego no servizo público de emprego. 

Actualmente estase a desenvolver no Concello de Viveiro a “ Escola Obradoiro Pazo da Misericordia” cunha duración de 18 meses. Consta de dúas etapas; a primeira de carácter formativo ou de iniciación e a outra de formación en alternancia co traballo ou  a práctica profesional na que se formalizará un contrato para a formación, polo que se deben reunir os requisitos establecidos no artigo 11.2º do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.Esta parte terá unha duración de 12 meses e vai dirixida á  aprendizaxe, cualificación e  adquisición de experiencia profesional. 

As tres especialidades formativas que se están a desenvolver na Escola Obradoiro Pazo da Misericordia son carpintería, xardinería e albanelería.

De xeito complementario á formación nunha determinada especialidade impártese formación en Prevención de Riscos Laborais, Orientación Profesional, Informática e Educación Compensatoria para aqueles alumnos que non posúan o título de ensino secundario obrigatorio(ESO).

Preténdese un dobre obxectivo no tocante á formación dos alumnos.

 •  Acadar unha capacitación profesional que posibilite o acceso ao mercado de traballo sendo posuidores dunha competencia profesional nunha das tres especialidades que se imparten na Escola Obradoiro.
 • Acadar un desenvolvemento integral da persoa paliando déficits formativos e proporcinando  unha alternativa real á formación dentro do sistema educativo regrado.

SERVIZOS SOCIAIS

Os Servizos sociais municipais son o sistema de protección social máis preto da cidadanía e do seu ambiente familiar e social, que desenvolve programas e presta axudas que favorecen a participación, integración e benestar social das persoas ou grupos dentro do seu contorno comunitario, especialmente daqueles que están ou corren o risco de estar en situación de carencia ou marxinación.

Os Servizos sociais municipais teñen por obxecto:

 • A detección e análise das necesidades e carencias sociais dos Viveireses/as.
 • A información, a orientación e o asesoramento á cidadanía sobre os seus dereitos sociais e os procedementos para o seu exercicio.
 • A prevención de problemáticas sociais no ámbito da comunidade.
 • A mellora da autonomía persoal.
 • A inserción social dos membros marxinados e excluídos da comunidade.
 • A animación e o desenvolvemento comunitario.
 • A mellora da cooperación e solidariedade expresada no voluntariado social.

Podedes atopar as súas instalacións no seguinte enderezo:

Avda Cervantes s/n  27850 Viveiro

Teléfonos: 982550421//982562149

 

C.I.M.

 

working_women.jpg

Os centros de información ás mulleres, dependentes do Servizo de Igualdade, teñen, entre outras, as seguintes funcións:

1. Información e asesoramento xurídico.

 2. Atención psicolóxica.

3. Información sobre os recursos dispoñibles no ámbito territorial.

 4. Funcionamento como canle de comunicación entre as usuarias e os distintos organismos que tiveran competencias en materia de muller.

5. Atención específica a mulleres vítimas de violencia de xénero, poñendo á súa disposición, facilitando ou informando sobre o acceso aos recursos existentes na Comunidade Autónoma a través da xestión urxente cos servizos policiais, sanitarios, psicolóxicos, xudiciais e sociais que fosen oportunos.

Podedes localizar este Centro no seguinte enderezo:

Avda Cervantes s/n 27850 Viveiro.

Teléfono: 982550421

 

CURSOS DO CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL

A continuación expoñemos a relación de cursos que se van impartir proximamente no Centro de F.O. de Viveiro incluídos no plan nacional de formación e inserción profesional:

1.Deseño e modificación de planos 2D e 3D (194 horas) código: EMDI02

2. Especialista en topografía electrónica (305 horas) código: EOTA 31

3. Instalador de sistemas fotovoltaicos e eólicos ( 344 horas) código:PTER 10

4. Instalador de sistemas de enerxía solar-térmica (344 horas) código:PTER20.

5.Cálculo de estruturas planas  e espaciais de formigón (255 horas)

6. Informática de usuario. (214 horas) código: EMIN23.

Se estás interesado nalgún dos cursos, e queres entrar no proceso de selección debes:

– Comunicar a túa Oficina de emprego os códigos e nome do curso que che interesan.

– Deixar cuberta no Centro de F.O. da misericordia (Viveiro) unha declaración de interese que teñen a túa disposición.

O teléfono de contacto do Centro de F.O. é o seguinte: 982562448

FORMACIÓN

 

 for.jpg

Esta categoría está pensada para que a cidadanía teña acceso  á información relacionada coa formación, cada vez máis necesaria para mellorar a empregabilidade.

PROGRAMA CREAR II

viveiro01.jpg

 

 

 

PROGRAMA CREAR II

  O PROGRAMA CREAR II é un programa experimental de emprego no que participan 75 usuarios , todos eles demandantes de emprego inscritos no Servizo Público de Emprego. Estes usuarios comprométense a formar parte do programa durante a súa duración, nove meses, de novembro de 2007 a xuño de 2008.

Nese ano faranse distintas accións tendentes a buscar e lograr a inserción laboral dos participantes.

O obxetivo final do programa é a inserción laboral de 26 usuarios. Considerarase insertado aquel usuario que teña un contrato laboral de seis ou máis meses, ou ben, se dean de alta como autónomos por un periodo mínimo de un ano.

 O programa consta das seguintes fases: FASE I: Diagnóstico social. Nela establecéronse os condicionantes mínimos para ser participantes do programa. FASE II: Diagnóstico ocupacional. Nesta fase realizáronse as entrevistas personais e de diagnóstico para seleccionar aos participantes. FASE III: Formación, prospección e análise de recursos para o emprego. Nesta fase realizáronse as seguintes accións:

 • Curso de prevención de riscos laborais básico
 • Curso de lectura de planos
 • Curso de manipulador de alimentos
 • Curso básico de inglés
 • Curso básico de informática
 • Elaboración dos curriculums dos usuarios
 • Intermediación laboral

 FASE IV: Acompañamento e seguemento da inserción. Nesta fase o Concello porase en contacto coas empresas da zona para que os usuarios do programa realicen nelas prácticas laborais non remunedaras. Farase tamén  un estudio individualizado da evolución dos usuarios.   

ONDE NOS PODES ATOPAR:

PROGRAMA CREAR. Rosario San Isidro Franco.Coordinadora .
Lorena Mera Ramil.Educadora Social
Claustros de San Francisco.
Tlf 982550421-Ext 26.
Email:programacrear@viveiro.es

OFERTA DE EMPREGO 24 abril

TRES POSTOS PARA CONCESIONARIO DE PRÓXIMA APERTURA.

2 Mecánicos:

Pídese:

– Dispoñibilidade para traballar no polígonos de Xove.

– Formación Profesional en electromecánica ou automoción.

– Valórase experiencia en electricidade de automóbil, mantemento e mecánica.

1 Aprendiz.

Pídese:

– Gañas de aprender e traballar.

Ofrécese contrato indefinido.

Interesados pórse en contacto no teléfono 982560128-Ext 35 e pergunte por José Manuel.

OFERTAS DE EMPREGO

 
worker.jpg
 
Neste apartado informaremos das ofertas de emprego que nos comunican as empresas.
 

Tanto as persoas interesadas nalgunha das nosas ofertas, como os empresarios interesados en facernos partícipe das súas necesidades de persoal poden porse en contacto no seguinte teléfono:

982 560 128 ext. 35 (José Manuel).

Navegación de artigos