Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Abril, 2011”

OFERTAS DE EMPREGO

URGE MERCHAND MOBILE LUGO Y COSTA DE LUGO

 

DATOS DE INTERESE DOG DÍA 29 ABRIL

Resolución do 25 de abril de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se fai pública a ampliación do prazo de presentación de solicitudes de participación correspondentes á contratación de servizos de formación a coidadores non profesionais dentro do ámbito de aplicación da Lei 39/2006, do 14 de decembro, polo procedemento negociado con publicidade, e cunha reserva dun lote a centros especiais de emprego e empresas de inserción sociolaboral, segundo o disposto no artigo 35º da Lei 15/2010, do 28 de decembro. (Expediente 5/2011).

Resolución do 20 de abril de 2011 pola que se convoca un curso básico de auxiliares de policía local.

 

Advertisement

DATOS DE INTERESE BOE DE HOXE DÍA 29 ABRIL

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Universidad de A Coruña, la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Técnico Superior en Comunicación.

OFERTA DE EMPREGO VILALBA

DOCENTE CURSO “PINCHE COCIÑA” VILALBA

SUBVENCIÓNS DE INTERESE

Resolución do 20 de abril de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións e axudas a proxectos de caldeiras de biomasa correspondentes ao exercicio 2011, financiadas ao abeiro do convenio subscrito entre o IDAE e o Inega o día 18 de maio de 2010.

Corrección de erros.-Resolución do 21 de setembro de 2010 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de pasivos e ampliación de capital das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica, as sociedades de garantía recíproca e as entidades financeiras adheridas (Re-Solve +), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

 

OFERTAS DE EMPREGO UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas, para la provisión de plaza de Técnico I+D.

 

OFERTAS DE EMPREGO

ÓPTICO/A RIBADEO

AXENTE DE VIAXES HALCÓN VIAXES RIBADEO

Por Resolución de Alcaldía de data 18 de abril de 2011, faise público o anuncio das bases xerais para cubrir postos de carácter estructural de persoal funcionario e laboral do Concello de Foz no marco do proceso de consolidación de emprego temporal:

Por Resolución de Alcaldía de data 18 de abril de 2011, faise público o anuncio das bases xerais para cubrir postos de carácter estructural de persoal funcionario e laboral do Concello de Foz no marco do proceso de consolidación de emprego temporal:

Resolución do 4 de abril de 2011 pola que se convocan probas selectivas para a provisión dunha praza de técnico de grao medio en relacións internacionais vacante na relación de postos de traballo de persoal laboral.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA A ESTRADA.

 

RELACIÓN DO PARO EN VIVEIRO E COMARCA

O PARO EN VIVEIRO NO MES DE MARZO SITÚASE EN 1294 DESEMPREGADOS/AS PARA MÁIS INFORMACIÓN CLIQUEA AQUÍ.

OFERTAS DE EMPREGO

PANADEIRO PARA ORTIGUEIRA

PERSOAL DE ALMACÉN PARA FERROL

XEFE DE SA RESTAURANTE FERROL

OFERTAS DE EMPREGO

CONTROLADORES DE BUZONEO VARIAS LOCALIDADES

PROMOTORA BURELA

OPERADOR/A CENTRAL  DE ALARMA VILALBA

Navegación de artigos