Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Febreiro, 2009”

INFORMACIÓN DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
Orde do 25 de febreiro de 2009 pola que se
dispoñen as bases reguladoras e se convocan
subvencións para establecer servizos
de transporte público nocturno a lugares
de lecer baixo a marca NoiteBus.

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA
Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións para a renovación
de instalacións eléctricas de baixa
tensión no interior de edificios e vivendas
habitadas na Comunidade Autónoma de
Galicia, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009 (IN410B).

Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión das axudas encamiñadas á
habilitación e mellora de infraestruturas
nos parques empresariais e recintos de
localización preferente de empresas na
Comunidade Autónoma de Galicia, en
réxime de concorrencia competitiva, e se
procede á súa convocatoria para o ano
2009 (IN519B).

Resolución do 20 de xaneiro de 2009 pola
que se dispón a publicación do convenio de
colaboración para o desenvolvemento do
Plan de mellora da calidade no comercio
celebrado entre o Ministerio de Industria,
Turismo e Comercio e a Consellería de
Innovación e Industria da Xunta de Galicia.

CONSELLERÍA DE CULTURA
E DEPORTE
Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se
regula o réxime de concesión de subvencións
a entidades sen ánimo de lucro para
o desenvolvemento de actividades deportivas
no ano 2009 e se procede á súa convocatoria.

CONSELLERÍA DE TRABALLO
Orde do 18 de febreiro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras do programa
de axudas e subvencións ás empresas
cualificadas como iniciativas de emprego
de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado
polo Fondo Social Europeo, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2009.
Advertisement

OFERTA EMPREGO CONCELLO POBRA DO BROLLÓN

Resolución de 16 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de A Pobra do Brollón (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 294, de 23 de diciembre de 2008, se publican las bases para proveer en turno libre:

Dos plazas de personal laboral con categoría de Auxiliar Administrativo y a media jornada; sistema de provisión: concurso de méritos.

Tres plazas de capataces de servicios múltiples-personal laboral; sistema de provisión: concurso específico de méritos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo».

A Pobra do Brollón, 16 de febrero de 2009.—El Alcalde, José Luis Maceda Vilariño.

INFORMACIÓN DE INTERESE BOLETÍNS E DOG DE HOXE

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR
Corrección de erros.-Orde do 19 de xaneiro
de 2009 pola que se regula o procedemento
de adxudicación de estadías nas
residencias de tempo libre dependentes da
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
para o ano 2009.

Orde do 3 de febreiro de 2009 pola que se
establecen as bases que rexen as axudas
destinadas a entidades sen ánimo de lucro
para a realización de programas de apoio
a familias monoparentais e se procede á
súa convocatoria.

Orde do 11 de febreiro de 2009 pola que se
establecen e convocan axudas de prevención
e apoio a familias en situacións
carenciais graves para a preservación dos
menores no seu medio.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
Orde do 9 de febreiro de 2009 pola que se
modifican parcialmente as bases reguladoras
para a concesión de axudas para a
formación no ámbito do transporte por
estrada en Galicia, aprobadas pola Orde
do 2 de xuño de 2008.

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA
Orde do 31 de decembro de 2008 pola que
se establecen as bases reguladoras para a
concesión das bolsas de formación na
Dirección Xeral de Comercio e se procede
á súa convocatoria.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Corrección de erros.-Resolución do 5 de
febreiro de 2009 pola que se modifican as
bases reguladoras dos incentivos económicos
e as bases reguladoras dos procedementos
de tramitación das liñas de axuda do
Instituto Galego de Promoción Económica,
adaptándoas ao Regulamento (CE)
800/2008, do 6 de agosto, xeral de exención
por categorías, e se procede á convocatoria
para o exercicio 2009, en réxime de
concorrencia competitiva, de determinadas
liñas de axuda previstas nestas bases.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURALY MARINO

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 17 de febreiro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión de axudas para o desenvolvemento
de accións formativas en materia
agroforestal, por entidades de iniciativa
social, dedicadas a fomentar a integración
social e laboral de persoas con discapacidade
ou en risco de exclusión social
na Comunidade Autónoma de Galicia e se
convocan para o ano 2009.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
Resolución do 30 de xaneiro de 2009, da
Dirección Xeral de Transportes, pola que
se convocan probas de constatación da
capacitación profesional para o exercicio
das actividades de transporte interior e
internacional de mercadorías e de transporte
interior e internacional de viaxeiros.

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA
Corrección de erros.-Orde do 31 de decembro
de 2008 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, das subvencións
ás asociacións profesionais de artesáns
cuxo ámbito de actuación se desenvolva
na Comunidade Autónoma de
Galicia, para o fomento do sector artesanal
galego, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009. (Código de procedemento
IN201F).

Corrección de erros.-Orde do 31 de decembro
de 2008 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, das subvencións
aos/ás titulares de obradoiros artesanais
para actuacións de fomento e
desenvolvemento do sector artesanal galego,
no ámbito da Comunidade Autónoma
de Galicia, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2009. (Código de procedemento
IN201G).

CONSELLERÍA DE PESCA
E ASUNTOS MARÍTIMOS
Orde do 18 de febreiro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras para o
acceso a axudas asistenciais dos/as mariscadores/
as a pé.

CONSELLERÍA DE VIVENDA
E SOLO
Orde do 18 de febreiro de 2009 pola que se
convocan as subvencións a fondo perdido
para a rehabilitación e renovación de calidade
de vivendas no medio rural e
conxuntos históricos de Galicia.

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
Resolución do 2 de febreiro de 2009 pola
que se convoca o segundo proceso selectivo
de programas de desenvolvemento rural e
de grupos de desenvolvemento rural como
entidades colaboradoras na xestión do
programa Leader Galicia 2007-2013,
cofinanciado con Feader.

NOVA UBICACIÓN DO CREAR

Coa posta en funcionamento do novo edificio do Concello de Viveiro, trasladámonos á terceira planta do mesmo.Praza Maior nº1

O número de teléfono é o: 982560128 EXT 138. Tamén podes dirixirte a nós nos seguintes enderezos electrónicos:

empregoviveiro@hotmail.com

programacrear@viveiro.es

PROGRAMA CREAR III

Dende o un de xullo de 2008 e ata o 30 de xuño de 2009 estase a desenvolver o Programa Experimental de emprego Crear III que conta cun total de 68 participantes que acoden a actividades de formación, orientación e intermediación laboral.

As actividades formativas desenvolvidas foron ata o de agora:

-Curso de inglés básico

-Carné de manipulador/a de alimentos

-Curso de Prevención de Riscos Laborais

-Curso de iniciación á Informática

-Obradoiro de búsqueda de emprego 

INFORMACIÓN DE INTERESE NO DOG

CONSELLERÍA DE PESCA
E ASUNTOS MARÍTIMOS
Orde do 12 de febreiro de 2009 pola que se
modifican as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das axudas aos investimentos en
transformación e comercialización de produtos
procedentes da pesca, do marisqueo
e da acuicultura, cofinanciadas co Fondo
Europeo da Pesca.

CONSELLERÍA DE VIVENDA
E SOLO
Decreto 34/2009, do 5 de febreiro, polo que
se prorroga o período de vixencia do Decreto
18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se
establecen as axudas públicas en materia
de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma
de Galicia e se regula a xestión das
previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de
xullo, para o período 2005-2008.

CONSELLERÍA DE TRABALLO
Orde do 12 de febreiro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras do programa
de subvencións ás unidades de
apoio á actividade profesional no marco
dos servizos de axuste persoal e social dos
centros especiais de emprego, e se procede
á súa convocatoria para o ano 2009.

Resolución do 27 de xaneiro de 2009, da
Secretaría Xeral da Consellería de Traballo,
pola que se lles dá publicidade aos
convenios de colaboración subscritos por
esta consellería no segundo e terceiro cuadrimestre
de 2008.

ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución do 16 de febreiro de 2009 pola
que se convocan cursos para o persoal ao
servizo das entidades locais de Galicia.

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 13 de febreiro de 2009 pola
que se modifica o límite compatible do
importe da axuda ( minimis ) en determinadas
liñas de axuda do Instituto Galego
de Promoción Económica (Igape).

BASES SELECCIÓN TRABALLADORA SOCIAL PONTENOVA

BASES SELECCIÓN PERSOAL INTERINO MEDIANTE CONCURSO – OPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE TRABALLADORA SOCIAL.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria celebrada en data 15 de xaneiro de 2009, entre outros, acadou o seguinte ACORDO:
Vistas, as necesidades dos servizos municipais; constatándose a necesidade de prover transitoriamente a praza contida na oferta de emprego público de 2006, en tanto non se promova a oferta definitiva para cubrir o posto co carácter de fixeza.
Considerando, o determinado no artigo 91.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, disposición adicional segunda en relación ao establecido no artigo 5 do Real Decreto 896/1991, do 7 de xuño, e Estatuto Básico do Empregado Público aprobado por Lei 7/2007, do 12 de abril.
Na harmonía coa proposta da Alcaldía de data 13 de xaneiro de 2009, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro señores/as concelleiros/as asistentes, ACORDA:
Primeiro.- Aprobar as bases para a provisión dunha praza de traballador/a social do cadro de persoal deste Concello, oferta de emprego público de 2006 (publicada no B.O.E. número 245 de data 13.10.06, B.O.P. de Lugo de número 246 de data 26.10.06 e D.O.G. número 233 de data 04.12.06), en réxime de interinidade indefinida, ata a provisión do devandito posto de traballo de modo definitivo co carácter de fixo en que finalizará a súa relación contractual con este Concello.
Segundo.- Convocar públicamente a quen desexe participar no devandito concurso.
Terceiro.- Ordenar a publicación da convocatoria e das bases no BOP de Lugo e taboleiro de anuncios deste Concello.
Cuarto.- Dar conta do presente acordo ao Pleno deste Concello para o seu coñecemento e efectos.-
OBXECTO DA CONVOCATORIA.
1.1.- É obxecto da presente convocatoria, a provisión como persoal interino, mediante concurso, dunha praza de traballador/a social, incluída na Oferta de Emprego Público para o ano 2006.
1.2.- O procedemento de selección do aspirante será o de concurso oposición.
AS BASES ATOPANSE PUBLICADAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO E NA DIRECCION WEB :
A Pontenova, 28 de xaneiro de 2009.- O Alcalde, Darío Campos Conde.

Novas de interese no dog e boe

CONSELLERÍA DE TRABALLO
Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo
que se regula a promoción da igualdade
nas empresas e a integración do principio
de igualdade nas políticas de emprego.

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Orde do 31 de decembro de 2008 pola que
se establecen as bases reguladoras e se
procede á convocatoria de subvencións, en
réxime de concorrencia competitiva, a
pequenos comerciantes ou promotores de
comercios no rural que se adhiran á Rede
de Comercio Rural Galego. (Código de
procedemento IN224A).

Orde do 4 de febreiro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras e se procede
á convocatoria, para o ano 2009, de
subvencións a pequenos comerciantes
individuais autónomos que abandonen a
actividade comercial, en desenvolvemento
do Plan de renovación e mellora do
comercio galego. (Código de procedemento
IN216A).

CONSELLERÍA DE PESCA
E ASUNTOS MARÍTIMOS
Resolución do 28 de xaneiro de 2009, da
Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento
Pesqueiro, pola que se procede á
publicación das subvencións concedidas
en virtude da Orde do 12 de maio de
2008, pola que se establecen as bases e se
regula o procedemento de concesión de
axudas para a realización de proxectos de
promoción sociocultural e divulgación nas
comunidades pesqueiras e no sector pesqueiro.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado.

OFERTA CONCELLO DE BURELA

CONTRATACIÓN COMO PERSOAL LABORAL NON PERMANENTE DUN/UNHA PROFESOR/A DE PIANO PARA A ESCOLA MUNICIPAL.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 8 DÍAS NATURAIS A CONTAR DENDE O DÍA SEGUINTE AO DA DERRADEIRA PUBLICACIÓN DESTE ANUNCIO NOS DIARIOS “EL PROGRESO” E “A VOZ DE GALICIA”. ( A PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO PROGRESO FOI O DÍA 18 DE FEBREIRO). SE O DÍA DE PRAZO É INHÁBIL, TRASLADARSE AO PRIMEIRO DÍA HÁBIL SEGUINTE.

BASES REITORAS: ESTÁN A DISPOSICIÓN DOS INTERESADOS/AS NO REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE BURELA.

Navegación de artigos