Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Maio 13, 2013”

PROGRAMA DE BOLSAS DO GOBERNO NIPÓN PARA GRADUADOS DO ESTADO ESPAÑOL 2014

Picando nesta ligazón podes ter acceso á información facilitada pola embaixada Nipona para solicitar bolsas para estudar en Xapón.

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

 

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a axencias de viaxe para a promoción e comercialización do destino Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013.

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

 

ORDE do 6 de maio de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención do permiso de condución clase B e favorecer a seguridade viaria da xuventude galega, e se procede á súa convocatoria.

Resolución de 24 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 90, de 19 de abril de 2013, se  han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Archivero, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala Técnica y clase Superior, mediante el sistema de oposición en turno libre.
Asimismo, las bases generales que regulan los procesos selectivos se han publicado  íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 157, de 9 de julio  de 2008.
Dichas bases fueron rectificadas en los términos publicados en el «Boletín Oficial de  la Provincia de Lugo» número 51, de 4 de marzo de 2009, y número 33, de 8 de febrero  de 2013.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde  el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las bases que
regulan la convocatoria.
Lugo, 24 de abril de 2013.–El Alcalde-Presidente, José Clemente López Orozco.

Navegación de artigos