Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Novembro, 2009”

OFERTA CONCELLO DE BURELA

Oferta publicada no progreso do 18 de novembro.

Contratación como persoal laboral non permanente de dous/dúas auxliares administrativos/as.

Prazo de presentación de solicitidudes e méritos: 5 días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio. Se o último día do prazo é inhábil, trasladarase ao primeiro hábil seguinte.

Duración do contrato: Ata o 31 de decembro do 2009.

Bases reitoras: á disposición dos/as interesados/as no Rexistro Xeral do Concello de Burela.

NOVAS DE INTERESE NO DOG 18 NOV

E INDUSTRIA
Orde do 6 de novembro de 2009 de modificación
dos artigos 4º.1 e 17º.1 do anexo
I da orde da Consellería de Innovación
e Industria, do 31 de decembro de 2008
( Diario Oficial de Galicia do 19 de febreiro
de 2009), pola que se establecen as
bases reguladoras e se procede á convocatoria
de subvencións, en réxime de concorrencia
competitiva, a pequenos comerciantes
ou promotores de comercios no
rural que se adhiran á Rede de Comercio
Rural Galego (código de procedemento
IN224A).

Orde do 10 de novembro de 2009 pola que
se modifica o artigo 6 do anexo III da
Orde do 24 de xuño de 2009 ( Diario Oficial
de Galicia do 6 de xullo) pola que se
establecen as bases para a convocatoria,
en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións correspondentes aos programas
sectoriais de investigación aplicada,
PEME I+D e I+D Suma do Plan
Galego de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación Tecnolóxica (Incite), e se
procede á súa convocatoria para o ano
2009.

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 11 de novembro de 2009 pola que
se fai pública a ampliación e a modificación
dos importes existentes para a concesión
das axudas previstas na orde da Consellería
de Traballo do 30 de decembro de
2008, pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas e subvencións
para os programas de escolas obradoiro e
casas de oficios, de obradoiros de emprego
e de unidades de promoción e desenvolvemento.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 12 de novembro de 2009 pola que
se amplía o prazo para a execución das
axudas da Orde do 4 de xuño de 2009
pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas destinadas ás explotacións
gandeiras, industrias agroalimentarias e
establecementos de xestión de subprodutos
para a mellora da capacidade técnica de
xestión de subprodutos de orixe animal
non destinados ao consumo humano, e se
convocan para o ano 2009.

SERVICIO GALEGO DE PROMOCIÓN
DA IGUALDADE DO HOME
E DA MULLER
Resolución do 12 de novembro de 2009
pola que se modifica a do 13 de marzo de
2009 pola que se regulan as bases para a
concesión de axudas periódicas de apoio a
mulleres que sofren violencia de xénero e
se procede á súa convocatoria.

OFERTA SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO NOVEMBRO

Datos de la oferta número:032009005677

Fecha de inicio:  10/11/2009     Provincia: LUGO

Descripción 

OF. 1ª MECANICO REPARADOR DE MAQUINARIA OBRAS PÚBLICAS (REF. 5677)

Datos: 

Localidad de Ubicación del Puesto: 
RIBADEO(LUGO)

Datos adicionales:
MANTENER Y REPARAR MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS. DESMONTAR, REPARAR Y MONTAR MOTORES DIESEL DE PALAS, RETROS Y DUMPER Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.

CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA, HIDRÁULICA, NEUMÁTICA Y ELLECTRICIDAD.- IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR TIPO B.-

CONTRATO: LABORAL TEMPORAL CON POSIBILIDADES DE INDEFINIDO EN FUNCION DE LA VALÍA DEL CANDIDATO.- JORNADA: COMPLETA DE LUNES A VIERNES.- HORARIO: DE 8:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 18:00.-

SALARIO: SEGÚN CONVENIO DE APLICACIÓN

Datos de contacto:
INTERESADOS EN ESTA OFERTA ENVIAR CURRÍCULUM A: GIJON@AXOR-RENTALS.COM O AL FA X 985307558 (REF. 5677)

 Requerimientos:
Nivel Profesional buscado:
     -OFICIALES DE PRIMERA  

OFERTA SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO

Portal del Sistema Nacional de Empleo

Oferta de empleo

Datos de la oferta 032009006044

Fecha de inicio de la difusión:17/11/2009 Ubicación: VILALBA(LUGO)

Descripción:

OFICIAL ELECTRICISTA INDUSTRIAL (12 PUESTOS)

Datos:

Datos Adicionales:

SE PRECISAN 12 OFICIALES EN INSTALACION ELECTRICA INDUSTRIAL : COLOCACION

DE BANDEJA, TIRAR LINEA, ELECTRICIDAD DE BAJA TENSION, ETC.— SE REQUIERE

EXPERIENCIA DE AL MENOS DOS AÑOS COMO OFICIAL DE PRIMERA O SEGUNDA DE

ELECTRICISTA. RECOMENDABLE CARNET DE CONDUCIR.— CONTRATO POR

DURACION DE OBRA : 18 MESES APROXIMADAMENTE . JORNADA COMPLETA.-

Datos de Contacto:

INTERESADOS EN ESTA OFERTA ENVIEN SU CURRICULUM VITAE A :

INFO@ERGONELECTRICIDAD.COM — O, LLAMEN AL TLF: 675.571.215 ( DE 9 A A 18

HORAS). PREGUNTEN POR CARLOS JAVIER VAZQUEZ .-

Sistema Nacional

LIÑA DE FINANCIAMENTO DE CIRCULANTE SUBSIDIADO E AVALADO PARA AUTÓNOMOS E MICROEMPRESAS.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Resolución do 5 de novembro de 2009 pola que se adhire unha entidade financeira ao convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades financeiras adheridas, para a habilitación dunha liña de financiamento de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas e ao convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e as entidades financeiras adheridas polo que se establece unha liña de avais do Igape para facilitarlles ás empresas galegas o acceso a financiamento operativo adicional.

NOVAS DE INTERESE NO DOG DE HOXE

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 13 de novembro de 2009 pola que
se aproba a convocatoria para a concesión
de subvencións públicas destinadas á realización
de accións de apoio e de acompañamento
á formación, de ámbito autonómico,
correspondentes ao exercicio do ano 2009,
en aplicación da Orde TIN/2805/2008, do
26 de setembro, pola que se desenvolve o
Real decreto 395/2007, do 23 de marzo,
polo que se regula o subsistema de formación
profesional para o emprego en materia
de accións de apoio e acompañamento á
formación e se establecen as bases reguladoras
para a concesión de subvencións
públicas destinadas ao seu financiamento.

OFERTA CIMIO

CAIXEIRO/A REPOÑEDORA RIBADEO.

NÚMERO OFERTA: 973384

Cadea de supermercados precisa para a súa tenda de Ribadeo persoal para traballar na liña de caixas realizando cobro a clientes, así como colocación de mercadorías nas estantes. Xornada completa de luns a sábado. Ata 50 anos de idade.

Intersados/as chamar ao 902116039 dando o número da oferta.

OFERTA DE EMPREGO NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

Móstrase a continuación a información referente á oferta 12/2009/19067:

  • Código de oferta: 12/2009/19067
  • Posto: MÉDICO, MEDICINA XERAL
  • Localidade: VILALBA.
  • Necesítase médico para traballar a tempo parcial 4 horas ao día. 

Interesados chamar ao 902125000 dando o número da oferta.

Asegúrese de estar anotado no S.P.E.

OFERTA CONCELLO MONDOÑEDO

Resolución de 2 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Mondoñedo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 245, de 26 de octubre de 2009, se publican íntegramente las bases para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General por el sistema de promoción interna (concurso-oposición).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mondoñedo, 2 de noviembre de 2009.–El Alcalde Accidental, Modesto Díaz García.

OFERTA EMPREGO CONCELLO DE CEDEIRA

Resolución de 2 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Cedeira (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 231, de 28 de octubre de 2009, se han publicado íntegramente las bases que regirán la provisión, por oposición libre, de dos plazas, con las siguientes características:

Una plaza de la escala de Administración General, subescala Auxiliar, denominación Auxiliar Administrativo.

Una plaza de la escala de Administración Especial, subescala Técnica, categoría: Superior, denominación Técnico Municipal.

Las instancias solicitando tomar parte en los procesos selectivos para cubrir dichas plazas se podrán presentar dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Galicia.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cedeira, 2 de noviembre de 2009.–El Alcalde, José Luis Vergara Rey.

Navegación de artigos