Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Novembro 30, 2009”

NOVAS DE INTERESE NO DOG E BOE DO 30 NOVEMBRO

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Resolución do 23 de novembro de 2009,
da Secretaría Xeral para o Deporte, pola
que se modifica o prazo de xustificación
previsto na Resolución do 29 de outubro
de 2009 pola que se convocan subvencións
a concellos de Galicia, en réxime de concorrencia
competitiva, para a adquisición
de equipamentos deportivos.

Resolución do 23 de novembro de 2009, da
Secretaría Xeral para o Deporte, pola que
se modifica o prazo de xustificación previsto
na Resolución do 30 de xullo de 2009
pola que se aproban as bases reguladoras
para a concesión de subvencións a concellos
de Galicia, en réxime de concorrencia
competitiva, para a realización de obras de
construción, mellora, acondicionamento e
reforma de instalacións e espazos deportivos
e para a adquisición de equipamentos
deportivos e pola que se convocan as
correspondentes ao ano 2009.

INSTITUTO ENERXÉTICO
DE GALICIA
Resolución do 26 de novembro de 2009 na
cal se acorda ampliar o prazo disposto no
artigo 6 da Resolución do 21 de outubro
de 2009, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, das subvencións
e axudas a proxectos de enerxías
renovables de Galicia correspondentes ao
exercicio 2009, e ao abeiro do convenio
subscrito entre o IDAE e o Inega o día 18
de maio de 2009.

Resolución do 26 de novembro de 2009 na
cal se acorda ampliar o prazo disposto no
artigo 6 da Resolución do 21 de outubro
de 2009, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, das subvencións
e axudas a proxectos de aforro e eficiencia
enerxética correspondentes ao
exercicio 2009, e ao abeiro do convenio
subscrito entre o IDAE e o Inega o día 3 de
xullo de 2009.

MINISTERIO DE FOMENTO

Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad.

NOVAS DE INTERESE DOG E BOE 27 NOVEMBRO

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 10 de novembro de 2009 pola que
se regulan e convocan para 2009 axudas
de carácter extraordinario a traballadores
e traballadoras afectados por situacións de
especial dificultade como consecuencia de
procesos de reestruturación de empresas da
Comunidade Autónoma de Galicia que
supoñan a extinción dos seus contratos.

CONSELLERÍA DO MAR
Orde do 17 de novembro de 2009 pola que
se amplía o crédito orzamentario da Orde
do 17 de abril de 2009 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva,
das axudas á paralización definitiva
dos buques pesqueiros, financiadas co
Fondo Europeo da Pesca, e se convocan
para o exercicio 2009.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación en materia de formación e información de cuidadores no profesionales.

Navegación de artigos